PRZETARG-4 | KOBEXSTAL
menu

PRZETARG NA ZAKUP AUTOMATYCZNEJ LINII DO CIĘCIA/WYKRAWANIA Z KRĘGU BLACH


BANER.png

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa: 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

Kamień 24.11.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia dotyczącego zakupu automatycznej linii do cięcia/wykrawania z kręgu blach o szerokości do 1500 mm, w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacji przez Firmę Produkcyjno - Usługowo - Handlową KOBEX Stanisław Rembisz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:

PRODUTECH S.R.L

VIA TONALE 15, 24061 ALBANO SANT ALESSANDRO

NIP: 02223140167

BANER.png

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa: 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

Kamień, 15.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 4/IR/X/2020

 1. Dane dotyczące Zamawiającego.

Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

NIP: 814-123-97-99

REGON: 690382330

Telefon: (15) 838 10 16

E-mail: biuro@kobexstal.pl

Strona internetowa: https://www.kobexstal.pl

I. Informacje ogólne.

 1. Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu automatycznej linii do cięcia/wykrawania z kręgu blach o szerokości do 1500 mm, w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01.
 2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 ustawy kodeks cywilny, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja ta będzie  zawierać co  najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
 7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 • „Zamawiający” – FPUH KOBEX Stanisław Rembisz.
 • „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ogłoszenia.
 • „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
 • „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
 • „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III pkt 1 Ogłoszenia.
 • „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

II. Opis przedmiotu Zamówienia.

 1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup automatycznej linii do cięcia/wykrawania z kręgu blach o szerokości do 1500 mm, posiadającej minimalnie następujące parametry/funkcjonalności:
 • Funkcja automatycznego rozwijania i prostowania blachy z kręgu.
 • Funkcja wykrawania młoteczkowego w blasze rozwiniętej z kręgu, zintegrowana z rozwijaniem i prostowaniem blachy.
 • Możliwość odcinania blachy rozwiniętej i wyprostowanej z kręgu nożycą gilotynową.
 • Maksymalna szerokość obrabianej blachy z kręgu: min.: 1500 mm
 • Maksymalna grubość obrabianej blachy z kręgu: min 5mm
 • Maksymalna waga kręgu blachy: min 10 ton
 • Wózek do załadunku kręgów
 • Sterowanie CNC
 • Głowice wykrawające w formie Multitool o min. 9 narzędziach (wszystkich indeksowanych).
 • Głowica górna ze stemplami i głowica dolna z matrycami, poruszającymi się poprzecznie względem ruchu blachy w sposób niezależny między nimi.
 • Głowice wykrawające, górna ze stemplami i dolna z matrycami kontrolowane i wyrównywane przez system CNC maszyny.
 • Automatyczna zmiana narzędzi roboczych.
 • Oprogramowanie pozwalające na importowanie rysunków i generowanie programów roboczych.
 • Możliwość automatycznego rozładunku produkowanych detali.
 • Min. 12 rolek prostujących dla układu prostującego blachę.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich niezbędnych do dostawy, montażu i uruchomienia kosztów związanych z Przedmiotem Zamówienia. Wszelkie koszty dotyczące zapewnienia odpowiedniej przestrzeni, zasilania itp., związane z miejscem instalacji Przedmiotu Zamówienia ponosi Zamawiający.
 2. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z opisem Przedmiotu Zamówienia.
 3. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania.

IV. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.
 2. Zakończenie: (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia) – nie później niż 19 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt 1.
 4. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
 5. Miejsce realizacji dostaw: obiekt wskazany przez Zamawiającego pod adresem wskazanym w cz. I Ogłoszenia.

V. Warunki wykonania Zamówienia.

 1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych urządzenia i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzeń objętych Zamówieniem.
 2. Czynności, o których mowa w pkt 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
 3. Urządzenia objęte Zamówieniem mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami, oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
  1. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
  2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22.08.2019 r. przez co rozumie się:
 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia.
 2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.
 3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:
 5. Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - powinno być dołączone do oferty - dotyczy konsorcjum.
 6. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
 7. Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem - dotyczy konsorcjum.
 8. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.
 9. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy - dotyczy konsorcjum.
 10. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 1).
 11. Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) musi samodzielnie spełniać w przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.
 12. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 13. W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców - członków konsorcjum.
 14. Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.

 1. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności będzie dokonywał oceny ofert, a następnie będzie badać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zbadania czy następny z wykonawców, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. W ramach Postępowania Wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
 3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:
  1. W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia - Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 4.
  2. W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) i pkt 2 Ogłoszenia - Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można pozyskać dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) w sposób w nim wskazany, to Wykonawca składa wraz z ofertą ich odpowiedniki pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.
 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.
 9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).
 10. Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

 1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie.
 2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
 3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 30.10.2020 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do upływu dnia 06.11.2020 r.
 4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
 • Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
 • Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
 • Adnotacja o treści: Oferta w odpowiedzi na Ogłoszenie o Zamówieniu nr 4/IR/X/2020
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
 3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 5. Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Ogłoszeniem, a także z innych powodów istotnych dla Zamawiającego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawców.
 6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty.

XI. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 18.11.2020 r. do godz. 10:00.
 2. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
 3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.
 2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.
 3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące w postaci wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzenia objętego Zamówieniem.

XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami (K):

Opis kryterium /Waga

Sposób przyznania punktacji

Uwagi

 1. Wysokość proponowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej netto za realizację oferowanych robót / 75 pkt

Liczba punktów = (najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena podana w badanej ofercie)*100*75 %

W przypadku zaoferowania ceny w euro, w celu porównania ofert, ceny w euro będą przeliczane na złote według kursu z dnia, o którym mowa w cz. XI pkt 1 Ogłoszenia.

2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi / 20 pkt

Liczba punktów = każdy rok gwarancji jakości i rękojmi powyżej minimalnego 2- letniego okresu to 5 pkt, przy czym łączna liczba punktów w tym kryterium nie może być wyższa niż 20 pkt.

Okres gwarancji jakości należy podać w pełnych latach nie krócej niż 2 lata. Podanie krótszego niż 2 lata okresu gwarancji jakości i rękojmi powoduje odrzucenie oferty.

3. Okres realizacji dostaw / 5 pkt

Liczba punktów = każdy tydzień dostawy poniżej okresu wskazanego w cz. IV pkt 2 Ogłoszenia okresu to 1 pkt, przy czym łączna liczba punktów w tym kryterium nie może być wyższa niż 5 pkt.

Termin dostawy należy podać w pełnych tygodniach. Podanie terminu dostawy dłuższego niż 19 tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje odrzucenie oferty.

2. Liczba punktów za poszczególne kryteria dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)

3. Za ofertę najkorzystniejszą odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z regułami wynikającymi z pkt 1 i 2.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

XVI. Pozostałe warunki przetargu.

XVII. Załączniki.

Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:

 1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.
 3. Wzór umowy.