Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg: wózki widłowe

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

Kamień, 26.03.2019

                                              

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia dotyczącego dostawy wózków widłowych w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01

 

W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:

Setmil Sp. Z o.o., ul. Pyskowicka 20, 41-800 Zabrze, NIP: 6482433544

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.
Kamień, 12.03.2019

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/IG/III/2019


I.    Dane dotyczące Zamawiającego.
Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71
NIP: 814-123-97-99
REGON: 690382330
Telefon: (15) 838 10 16
E-mail: biuro@kobexstal.pl
Strona internetowa: http://www.kobexstal.pl


II.    Informacje ogólne.
1.    Postępowanie przetargowe dotyczy dostawy wózków widłowych w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01.


2.    Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 kc, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja  ta  będzie  zawierać  co  najmniej:  datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.


3.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych.


4.    Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.


5.    Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a)    „Zamawiający” – FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
b)    „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
c)    „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
d)    „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
e)    „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
f)    „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.


III.    Opis przedmiotu przetargu.


1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa wózków widłowych wielokierunkowych (1 szt. o udźwigu nominalnym co najmniej 10 000 kg i 2 szt. o udźwigu nominalnym co najmniej 4 500 kg) do siedziby Zamawiającego o minimalnych parametrach i funkcjach (podane wartości należy traktować jako minimalne, chyba że inaczej zastrzeżono) wymienionych poniżej:


1)    Wózek widłowy o udźwigu nominalnym co najmniej 10 000 kg (1 szt.):
a)    Zasilanie: Diesel.
b)    Typ jazdy: czterokierunkowy.
c)    Typ załadunku: czołowy.
d)    Prędkość jazdy: co najmniej 10 km/h.
e)    Możliwość pokonywania wzniesień o pochyłości: co najmniej 15 %.
f)    Masa wózka (bez osprzętu): nie więcej niż 15 000 kg.
g)    Maszt panoramiczny typu duplex o parametrach:
•    Wysokość podnoszenia: co najmniej 4 000 mm.
•    Pochył masztu przód/tył: minimum 3 (przód), minimum 5 (tył).
h)    Platforma robocza o wymiarach:
•    Szeroki hydrauliczny pozycjoner wideł): nie mniej niż 3 200 mm.
•    Wysokość: nie mniej niż  500 mm.
•    Szerokość platformy: nie mniej niż 2 500 mm.
i)    Widły o wymiarach:
•    Długość: co najmniej 2 000,00 mm.
•    Grubość: co najmniej 50,00 mm.
•    Szerokość: co najmniej 150,00 mm.
j)    Ogumienie: pełne.
k)    Zewnętrzny promień skrętu: nie więcej niż 3 500 mm.
l)    Wyposażenie:
•    Min. 4 światła robocze + światło błyskowe (kogut).
•    Dźwiękowy sygnał cofania.
•    Sterowanie kierunkiem jazdy przez Joystick.
•    Hydrostatyczny układ jazdy.
•    Amortyzowane siedzenie z pasami bezpieczeństwa.
•    Ogrzewanie kabiny


2)    Wózek widłowy o udźwigu nominalnym co najmniej 4 500 kg (2 szt.):
a)    Zasilanie: LPG- min 2 butle.
b)    Typ jazdy: czterokierunkowy.
c)    Typ załadunku: czołowy.
d)    Prędkość jazdy: co najmniej 10 km/h.
e)    Możliwość pokonywania wzniesień o pochyłości: co najmniej 15 %.
f)    Masa wózka (bez osprzętu): nie więcej niż 7 000 kg.
g)    Maszt panoramiczny typu Duplex o parametrach:
•    Wysokość podnoszenia: co najmniej 4 000 mm.
•    Pochył masztu przód/tył: minimum 3 (przód), minimum 5 (tył).
h)    Platforma robocza o wymiarach:
•    Długość użytkowa: nie mniej niż 1 200 mm.
•    Wysokość: nie mniej niż  500 mm.
•    Szerokość: nie mniej niż 2 000 mm.
i)    Widły o wymiarach:
•    Długość: co najmniej 1 200,00 mm.
•    Grubość: co najmniej 50,00 mm.
•    Szerokość: co najmniej 150,00 mm.
j)    Ogumienie: pełne.
k)    Zewnętrzny promień skrętu: nie więcej niż 2 500 mm.
l)    Wyposażenie:
•    Min. 4 światła robocze + światło błyskowe (kogut).
•    Dźwiękowy sygnał cofania.
•    Sterowanie kierunkiem jazdy przez Joystick.
•    Hydrostatyczny układ jazdy.
•    Amortyzowane siedzenie z pasami bezpieczeństwa.


2.    Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 42415110-2 Wózki widłowe.


IV.    Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.


1.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1)    Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.
2)    Zakończenie – nie później niż 30 tygodni od zawarcia umowy i wpłaty zaliczki (potwierdzenie dostawy protokołem zdawczo-odbiorczym).


2.    Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.


V.    Warunki wykonania zamówienia.
1.    Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) wózków widłowych.
2.    Czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
3.    Urządzenie stanowiące przedmiot postępowania mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.
4.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
5.    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami, oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.


VI.    Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


1.    Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)    Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
a)    Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
b)    Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 r. przez co rozumie się:
•    uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•    posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
•    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.


2.    Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

VII.    Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.
1.    Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności będzie dokonywał oceny ofert, a następnie będzie badać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zbadania czy następny z wykonawców, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.    Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest do złożenia obok formularza oferty również oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zaparafowanego wzoru umowy.


VIII.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1.    Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie.
2.    Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602131001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
3.    Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 15.03.2019 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do dnia 18.03.2019 r, godz. 24.00.
4.    Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.

 

IX.    Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów.


X.    Opis sposobu przygotowania oferty.
1.    Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
2.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
•    Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
•    Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
•    Adnotacja o treści: Oferta na wózki widłowe
3.    Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
5.    Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
6.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
7.    Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi.

 

XI.    Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 21.03.2019 r. do godz. 12:00.
2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, dnia 21.03.2019 r. o godz. 12:30.
3.    Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII.    Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.


XIII.    Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.

 

I. Kryteria przyznawania punktacji:

1. Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny za dostawę maszyny netto (K1) Waga: 80 %
Liczba punktów = ( najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena poda w badanej ofercie)*100*80 %
W przypadku podania ceny w euro Zamawiający przeliczy ją na PLN wg aktualnego kursu z dnia otwarcia ofert.

2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi (K2) Waga: 12 %
Liczba punktów = 12 pkt (każdy rok to 6 pkt) Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych latach.
Minimalny wymagany okres gwarancji to 3 lata (ograniczenie tego okresu ze względu na intensywność używania może przysługiwać dopiero po przekroczeniu co najmniej 3 000 godzin pracy). W przypadku okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat, liczba punktów będzie liczona w maksymalnej wysokości jak dla 5 lat.

3. Oferowany okres wykonania (K3) Waga: 8 %
Liczba punktów = za każdy tydzień skrócenia okresu realizacji względem maksymalnego zakładanego (30 tygodni od dnia zawarcia umowy i wpłaty zaliczki) będzie przysługiwał 1 pkt, przy czym nie więcej niż 8 pkt
Okres wykonania zadania ma być podany w pełnych tygodniach.


II. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:
P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)

III. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 2.


XIV.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.


XV.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.


1.    Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia, w tym na swojej stronie internetowej (http://www.kobexstal.pl) podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
2.    Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
3.    W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.
4.    Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia wa