Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg na usługę zaprojektowania nowoczesnej linii wzorniczej paneli elewacyjnych

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa: 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

Działanie 1.4: „Wzór na konkurencję”.

Kamień, 14.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 3/IR/X/2020

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego.

Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

NIP: 814-123-97-99

REGON: 690382330

Telefon: (15) 838 10 16

E-mail: biuro@kobexstal.pl

Strona internetowa: https://www.kobexstal.pl

 1. Informacje ogólne.
 1. Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu usługi zaprojektowania nowoczesnej linii wzorniczej paneli elewacyjnych pn. „KOBEX DESIGN PANEL” w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacji przez Firmę Produkcyjno - Usługowo - Handlową KOBEX Stanisław Rembisz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
 2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 ustawy kodeks cywilny, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja ta będzie  zawierać co  najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
 7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 1. „Zamawiający” – FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
 2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ogłoszenia.
 3. „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
 4. „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
 5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III pkt 1 Ogłoszenia.
 6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
 1. Opis przedmiotu Zamówienia.
 1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup zaprojektowania nowoczesnej linii wzorniczej paneli elewacyjnych pn. „KOBEX DESIGN PANEL” zgodnie z poniżej wymienionymi wymaganiami:
 1. Projekt musi posiadać następujące cechy:
 1. System nowych paneli ma się składać z elementów posiadających możliwość komponowania różnych układów reliefu, rysunku i barwy poprzez zwielokrotnienie pasujących do siebie paneli elewacyjnych.
 2. Panele mają być zbudowane na planie kwadratów i prostokątów powielających krawędzie styczne tak, żeby mogły być zestawiane w duże powierzchnie elewacji zgodnie z siatką wymiarową.
 3. Elastyczność i wszechstronność zastosowanych rozwiązań zapewniająca możliwość wprowadzenia do stworzonego systemu elementów o innych cechach, które będą pozwalały na indywidualizację elewacji, z zastrzeżeniem dostosowania do podstawowej siatki modułowej oraz detali mocujących systemu.
 4. Atrakcyjne wzornictwo.
 5. Zapewnienie rozwijania kolejnych funkcji jak dźwiękochłonność czy izolacja termiczna.
 6. Wysoka jakość.
 1. Zakres rzeczowy prac projektowych:
 1. System paneli płaskich:
 • minimum dwie różne kolekcje,
 • każda kolekcja zaprojektowana z minimum dwóch rodzajów materiałów (stal i aluminium),
 • każda kolekcja zaprojektowana z materiału o minimum dwóch rodzajach grubości,
 • każdy panel zaprojektowany w wariantach o minimum trzech różnych długościach boków,
 • zaproponowanie kolorystyki paneli - minimum po pięć wariantów kolorystycznych dla każdej kolekcji.
 1. System paneli o kształtowanych powierzchniach:
 • minimum jedna kolekcja,
 • kolekcja zaprojektowana z minimum dwóch rodzajów materiałów (stal i aluminium),
 • kolekcja zaprojektowana z materiału o minimum dwóch rodzajach grubości,
 • każdy panel zaprojektowany w wariantach o minimum trzech różnych długościach boków,
 • zaproponowanie kolorystyki paneli - minimum pięć wariantów kolorystycznych.
 1. System paneli o powierzchniach otworowanych i/lub podświetlanych lub modelowanych w inny sposób:
 • minimum jedna kolekcja,
 • kolekcja zaprojektowana z minimum dwóch rodzajów materiałów (stal i aluminium),
 • kolekcja zaprojektowana z materiałów o minimum dwóch rodzajach grubości,
 • każdy panel zaprojektowany w wariantach o minimum trzech różnych długościach boków,
 • zaproponowanie kolorystyki paneli - minimum pięć wariantów kolorystycznych.
 1. Zaprojektowanie kompletnego i uniwersalnego systemu obróbek i zamknięć oraz systemów mocujących dla zaprojektowanej serii paneli, elementów systemu umożliwiających elastyczność kształtowania i rozmieszczania informacji oraz identyfikacji klienta na elewacji głównie pod kątem różnych zastosowań i funkcji związanych głównie z nośnikami informacji (szyldy, bannery, billboardy) lub specyficznego oświetlenia.
 1. Sposób realizacji składający co najmniej z następujących etapów:
 1. Opracowanie metodyki prac projektowych.
 2. Wstępne konsultacje i wizyty w siedzibie Zamawiającego określonej w cz. I Ogłoszenia  służące przygotowaniu szczegółowych założeń projektowych oraz ustalenie możliwości technologicznych firmy, w tym zapoznanie się z używanymi materiałami i stosowaną technologią wytypowanie obszarów charakterystycznych zastosowań.
 3. Przygotowanie briefu projektowego oraz plansz wskazujących uszczegółowione kierunki rozwoju dla nowej serii produktów oraz omówienie ich z przedstawicielami Zamawiającego.
 4. Opracowanie wstępnych koncepcji kształtu trzech rodzajów kolekcji paneli nowej linii KOBEX DESIGN PANEL wraz z zaproponowaniem ich kolorystyki w formie wizualizacji i wstępnych komputerowych modeli 3D.
 5. Opracowanie nazewnictwa nowej linii paneli.
 6. Ewaluacja przygotowanych koncepcji i wprowadzenie ewentualnych korekt w projektach.
 7. Wykonanie fizycznych prototypów paneli oraz ich powtórna ewaluacja i dopracowanie.
 8. Przygotowanie końcowych projektów paneli w środowisku 3D CAD (np. Inventor lub SolidWorks lub innych o podobnym standardzie) w formie rysunków i modeli 3D CAD.
 9. Nadzór nad wdrożeniem do produkcji, w tym ewentualne korekty i dopracowanie projektów oraz nadzór nad testami paneli wchodzących w skład nowej linii.
 10. Sformułowanie zasad koordynacji przestrzennej i wizualnej zapewniających spójność nowych linii produktowych opracowanych w przyszłości.
 11. Określenie zasad wykorzystania paneli marki KOBEX przez projektantów i użytkowników elewacji.
 12. Przygotowanie końcowych fotorealistycznych wizualizacji nowej linii wzorniczej „KOBEX DESIGN PANEL” oraz realistycznych wizualizacji do wykorzystania na stronie internetowej i w innych materiałach marketingowych.
 1. Podkreśla się, że Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów związanych z Przedmiotem Zamówienia.
 2. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z opisem Przedmiotu Zamówienia.
 3. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 79930000-2 Specjalne usługi projektowe.
 1. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
 1. Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.
 2. Zakończenie: (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia) – nie później niż 44 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt 1.
 2. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
 1. Warunki wykonania Zamówienia.
 1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, analitycznych i koncepcyjnych niezbędnych do wykonania Zamówienia.
 2. Wszelkie utwory wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Zamówienia będą wolne od wad, a także praw osób trzecich.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, w szczególności Strategią Wzorniczą, a także z należytą starannością.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 1. Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
 1. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
 2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22.08.2019 r. przez co rozumie się:
 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia.
 1. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.
 2. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:
 1. Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - powinno być dołączone do oferty - dotyczy konsorcjum.
 2. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
 3. Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem - dotyczy konsorcjum.
 4. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.
 5. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy - dotyczy konsorcjum.
 6. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 1).
 7. Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) musi samodzielnie spełniać w przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.
 8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 9. W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców - członków konsorcjum.
 10. Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.
 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.
 1. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności będzie dokonywał oceny ofert, a następnie będzie badać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zbadania czy następny z wykonawców, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. W ramach Postępowania Wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
 3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:
  1. W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia - Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 4.
  2. W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) i pkt 2 Ogłoszenia - Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można pozyskać dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) w sposób w nim wskazany, to Wykonawca składa wraz z ofertą ich odpowiedniki pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.
 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.
 9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).
 10. Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
 1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie.
 2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
 3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 22.10.2020 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do upływu dnia 23.10.2020 r.
 4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.
 1. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
 • Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
 • Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
 • Adnotacja o treści: Oferta w odpowiedzi na Ogłoszenie o Zamówieniu nr 3/IR/X/2020.
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
 3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 5. Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Ogłoszeniem, a także z innych powodów istotnych dla Zamawiającego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawców.
 6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty.
 1. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10:00.
 2. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
 3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty.
 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.
 2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.
 3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące w postaci wszelkich czynności niezbędnych do realizacji celu Zamówienia.
 1. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami (K):

 

Nr

Opis kryterium

Waga

Sposób przyznania punktacji

Uwagi

 1.  

Wysokość proponowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej netto za realizację oferowanych robót

96 pkt

Liczba punktów = (najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena podana w badanej ofercie)*100*96 %

W przypadku zaoferowania ceny w euro, w celu porównania ofert, ceny w euro będą przeliczane na złote według kursu z dnia, o którym mowa w cz. XI pkt 1 Ogłoszenia.

 1.  

Okres realizacji Zamówienia

4 pkt

Liczba punktów = każde dwa tygodnie poniżej okresu wskazanego w cz. IV pkt 2 Ogłoszenia to 1 pkt, przy czym łączna liczba punktów w tym kryterium nie może być wyższa niż 4 pkt.

Termin realizacji Zamówienia należy podać w pełnych tygodniach. Podanie terminu dostawy dłuższego niż 44 tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje odrzucenie oferty.

 1. Liczba punktów za poszczególne kryteria dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2)

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
 2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z regułami wynikającymi z pkt 1 i 2.
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.
  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia na portalu Baza Konkurencyjności, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
  3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia po dokonaniu niezbędnych uzupełnień wynikających z złożonej przez Wykonawcę oferty.
  4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Pozostałe warunki przetargu.
  1. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania w treści oferty warunków płatności, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji.
 3. Załączniki.

Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:

 1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.
 3. Wzór umowy.