Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg na laser do profili

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

Kamień, 20.12.2019 r.

 

 

 

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/IG/XII/2019

 

I.    Dane dotyczące Zamawiającego.
Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71
NIP: 814-123-97-99
REGON: 690382330
Telefon: (15) 838 10 16
E-mail: biuro@kobexstal.pl
Strona internetowa: https://www.kobexstal.pl


II.    Informacje ogólne.
1.    Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu automatycznego urządzenia do obróbki rur i profili otwartych i zamkniętych przy użyciu promienia laserowego w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01.
2.    Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 ustawy kodeks cywilny, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja ta będzie  zawierać co  najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
3.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
5.    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
7.    Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1)    „Zamawiający” – FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
2)    „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ogłoszenia.
3)    „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
4)    „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
5)    „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
6)    „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.


III.    Opis przedmiotu Zamówienia.
1.    Przedmiotem Zamówienia jest zakup automatycznego urządzenia do obróbki rur i profili otwartych i zamkniętych przy użyciu promienia laserowego o parametrach i funkcjonalnościach obejmujących co najmniej (podane wartości należy traktować jako minimalne, chyba że inaczej zastrzeżono):
1)    Całkowicie automatyczny system załadunku, cięcia i rozładunku obrobionych elementów.
2)    Całkowicie automatyczne regulacje załadunku, maszyny, suportów ciętych profili, oraz wyładunku, jak również urządzeń do sterowania procesem cięcia profili o:
a)    Przekroju okrągłym o średnicy co najmniej co najmniej w zakresie od 12 mm do 152 mm.
b)    przekroju kwadratowym o bokach co najmniej w zakresie od 12 mm do 152 mm.
c)    przekroju prostokątnym i płasko-owalnym wpisanym w okrąg o średnicy co najmniej 210 mm  ze ścianką co najmniej w zakresie od 12 mm do 152 mm oraz maksymalną różnicą między bokami wynoszącą co najmniej 130 mm.
3)    Źródło lasera typu fiber, o mocy min 3000 W.
4)    Minimalna długość obrabianego elementu nie więcej niż 1900 mm.
5)    Maksymalna długość obrabianego elementu nie mniej niż 8500 mm.
6)    Maksymalny ciężar materiału- co najmniej 23 kg/mb.
7)    Maksymalny detal cięty do min. 6500 mm.
8)    Dwie pozycje rozładowcze dla gotowego detalu (przód i tył maszyny) z osobną pozycją na wyładunek odpadu.
9)    Dysponowanie potencjałem do obróbki przekrojów profili o nieregularnym kształcie.
10)    Zespół wózka z wrzecionem z ruchem obrotowym i wzdłużnym, służący do zaprogramowanego manipulowania obrabianym profilem.
11)    Wrzeciono z co najmniej czterema samocentrującymi szczękami ze zmienną siłą nacisku zamykania o sterowaniu hydraulicznym, zapewniającym pewne mocowanie  profili, a przy tym dostosowane odpowiednio do wymiarów danych profili.
12)    System szybkiej wymiany szczęk we wrzecionie podtrzymującym profile.
13)    Urządzenie zapobiegające zgnieceniu dla profili o cienkich ściankach.
14)    Odciąg pyłu i ścinków od środka obrabianego profilu, z automatycznym systemem wyładunku zebranych odpadów.
15)    Bezkrańcowe obroty wrzeciona o wysokiej dynamice.
16)    Ruch wzdłużny na precyzyjnych prowadnicach liniowych z kulkowymi łożyskami liniowymi, z szlifowaną zębatką i kołem zębatym.
17)    Obrót suportu obrabianych profili zsynchronizowany, lecz niezależny od ruchu obrotu wrzeciona, umożliwiający manipulowanie skręconymi i wygiętymi profilami.
18)    Automatyczne dostosowywanie szczęk do wymiarów materiału i otwarcie do maksymalnego rozwarcia szczęk podczas fazy załadunku.
19)    Możliwość cięcia głowicą pomiędzy „lunetą” a wrzecionem, w celu zapewnienia możliwości najlepszego wykorzystania materiału i redukcji odpadów.
20)    System pomiarowy umożliwiający automatyczny pomiar materiału o różnej długości z podajnika.
21)    System przenoszący materiał z linii pomiarowej do linii obróbczej z automatycznym centrowaniem.
22)    System podpierający materiał na całej długości  sterowany  CNC, z rolkami z systemem kompensującym wychyły osiowe materiału, powstałe podczas obrotu.
23)    Sztywne prowadzenie materiału przed lunetą za pomocą kształtowych podtrzymek z automatyczną regulacją do wymiaru materiału.
24)    Nadzór nad pracą maszyny w strefie cięcia i podawania materiału, ze stanowiska operatora za pomocą wideo-kamer.
25)    Metalowy transporter taśmowy z tylnym odprowadzaniem ścinków do 400 mm długości.
26)    Urządzenie do kontroli skrętu i wyśrodkowania dla profili  kwadratowych i prostokątnych.
27)    Urządzenie doprowadzające gazy do cięcia z zaworem proporcjonalnym.
28)    Klimatyzowana szafa elektryczna.
29)    Automatyczny system optymalizacji parametrów cięcia w każdych warunkach roboczych.
30)    Interfejs użytkownika ze stronami graficznymi i pomocą on-line.
31)    Funkcja znakowania materiału z poziomu operatora w celu śledzenia produkcji i identyfikowania każdego elementu dającą możliwość dynamicznego znakowania przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych danych, takich jak: czas, data, kolejny postępowy numer i nazwa sztuki, nazwa zlecenia.
32)    Oprogramowanie do definicji obszarów znakowania.
33)    Automatyczny system redukcji “martwych czasów” w cyklu.
34)    Automatyczny system wysokiej optymalizacji stosunku jakości/wydajności.
35)    Kompletna baza danych technologicznych parametrów cięcia do wszystkich typów profili będących w zakresie maszyny.
36)    Sterowanie numeryczne z osiami do sterowania cyfrowymi silnikami i napędami.
37)    Pamięć programowa co najmniej 3 MB.
38)    Interfejs użytkownika w języku polskim obejmujący co najmniej: procesor minimum 2,53 GHz, 4 GB RAM, dysk twardy minimum 50 GB, kolorowy monitor TFT touch minimum 19",  port USB, karta sieciowa Ethernet minimum 10/100/1000 Mbit/s do wewnętrznego łączenia z siecią informatyczną zakładu, wyposażenie dla zdalnego teleserwisu przez łącze internetowe VPN.
39)    Wyposażenie maszyny w osłony zabezpieczające zgodne z normami bezpieczeństwa CE.
40)    Maksymalna waga obrabianego materiału minimum 190 kg.
41)    Automatyczne urządzenie załadunkowe do wiązek profili o przekroju okrągłym, kwadratowym, prostokątnym i płasko-owalnym.
42)    Maksymalna ładowność minimum 5000 kg.
43)    Dwa tryby pracy, w wiązkach, do rur okrągłych i podobnych, i w uporządkowanych pakietach, do rur kwadratowych, prostokątnych i płasko-owalnych.
44)    Łoże załadunkowe z przesuwem mechanicznym, bez pasów, z pozycjonowaniem i prędkością sterowaną z CN.
45)    Fotokomórki (lub równoważne rozwiązanie) do wykrywania maksymalnej wysokości wiązki.
46)    Automatyczne rozpoznawanie wymiarów pakietu z załadunkiem pojedynczych warstw w trybie załadunku uporządkowanych pakietów.
47)    Zabezpieczenie przed zarysowaniem materiału o delikatnej powierzchni, poprzez osłonięcie wszystkich elementów metalowych na powierzchniach przesuwu profili mających kontakt z materiałem przez plastikowe wkładki.
48)    Możliwość załadunku ręcznego zarówno przy użyciu suwnicy jak i wózka widłowego.
49)    Bariery fotokomórek (lub równoważne rozwiązanie) w celu dokonania wszystkich ręcznych załadunków w bezpieczny sposób podczas pracy maszyny.
50)    Podajnik na wiązkę materiału  z funkcją obsługi przyciskami do wykonywania operacji ręcznych niezależnymi od pracy maszyny.
51)    Aktywny system podpierania zaprojektowany do zapewniania podparcia profilu podczas jego obracania, z kontrolowanym śledzeniem jej profilu.
52)    Obracanie stołu podpierającego w celu rozładowania do przodu lub do tyłu z kontrolowanym ruchem wzdłużnym do wyrzucania przedmiotów i odpadu.
53)    Uniwersalne rolki kształtowe zintegrowane ze stołem podtrzymującym prowadzące długie i giętkie rury.
54)    Pełna automatyczna aktywacja systemu podpierającego, bez regulacji, w zależności od długości przedmiotu obrabianego.
55)    Funkcja bezpośredniego wyładunku do przodu przy użyciu stołu w uchylnej pozycji.
56)    Stałe osłony bezpieczeństwa i podwójne bariery fotokomórek z przodu i z tyłu (lub równoważne rozwiązanie).
57)    Bezpieczny dostęp umożliwiający usuwanie pociętych elementów w trakcie pracy maszyny.
58)    Przenośnik transportowy z napędzanym pasem poziomym do zbierania części ciętych.
59)    Aktywny zderzak do tłumienia wyładowywanych detali, przystosowany również do ciężkich detali.
60)    Strefa buforowa na pocięte detale o długości co najmniej 500 mm z czujnikiem zapełnienia.
61)    Głowica skupiająca z osią obrotową (dodatkowa oś CNC) ze zintegrowanym rotorem-statorem i kątem przechyłu w zakresie co najmniej -45° to +45° względem pionu. Maksymalne ciśnienie gazu pomocniczego równe 25 bar (połączenia elektryczne, hydrauliczne i podłączenie gazu).
62)    Optymalne warunki  cięcia 2D / 3D i znakowania gwarantowane przez urządzenie, które automatycznie i dynamicznie dostosowuje pozycję ostrości wiązki laserowej w całym procesie obróbki.
63)    Tryb pracy z automatycznym ustawieniem parametrów mocy, częstotliwości, cyklu pracy i ciśnienia gazu w funkcji prędkości roboczej i grubości materiału w procesie cięcia.
64)    Chłodziarka o obiegu zamkniętym z instalacją przyłączeniową do lasera.
65)    Pochłaniacz pyłu wraz z co najmniej 4 wysoko wydajnymi kartridżami w celu odpylenia powstałych resztek oparów.
66)    Wysoce wydajny napędzany wentylator oraz automatyczne zarządzanie czyszczeniem kartidży za pomocą sprężonego zwrotnego powietrza.
67)    Wydajność powietrza w zakresie co najmniej 1500-2000 m³/h.
68)    Optyczne urządzenie do identyfikacji linii spoiny i orientacji na rurach o przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym oraz z płaskimi owalnymi i eliptycznymi przekrojami.
69)    Powtarzalność pozycjonowania według szwu dla materiału idealnie prostego i czystą oraz dobrze widocznym szwem zgrzewającym ± 0,2 mm.
70)    Funkcja identyfikacji inwersji (światło / ciemno - ciemno / jasno).
71)    Urządzenie do kontroli i optymalizacji procesu przekłuwania przez grubość materiału.
72)    Urządzenie do pomiaru i korekty  błędów zginania i skręcania profili standardowych poprzez skanery laserowe z pozycji  głowicy tnącej z wyrównaniem przesunięcia następuje wzdłuż osi Y i Z z dostępnością dla wszystkich materiałów i następujących profili standardowych: kwadratowych, prostokątnych, płasko-owalnych, półpłasko-owalnych, eliptycznych, L, U i C.
73)    Trójwymiarowe oprogramowanie dedykowane do systemów laserowej obróbki profili, służące do projektowania, rysowania i zarządzania programem maszyny dla poszczególnych komponentów rurowych z możliwością importowania plików X_T i obróbki specjalnych przekrojów profili, a także z biblioteką cięć i gięć, umożliwiające zarzadzanie parametrami ze zmiennymi, równaniami, ograniczeniami i relacjami.
74)    Oprogramowanie do importowania plików STEP oraz IGES i bezpośrednie generowanie programu maszyny.
75)    Podgląd i symulator graficzny 3D dla programu cięcia do sprawdzenia prawidłowego przebiegu pracy oraz szacowania wydajności godzinowej i kosztu cięcia pojedynczej sztuki.
76)    Pakiet oprogramowania do zarządzania produkcją z możliwością wprowadzenia w fazie planowania najbardziej zaawansowanych technik zagęszczania (nesting) w celu zredukowania do minimum odpadu z końca rury, z wyświetlaniem trójwymiarowego obrazu elementu do wyprodukowania i automatycznym obliczaniem liczby rur potrzebnych do wyprodukowania różnych partii produkcyjnych, z automatycznym importem danych obrazujących czasy i koszty wyprodukowania elementu.
2.    Podkreśla się, że Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich niezbędnych do dostawy, montażu i uruchomienia kosztów związanych z Przedmiotem Zamówienia. Wszelkie koszty dotyczące zapewnienia odpowiedniej przestrzeni, zasilania itp., związane z miejscem instalacji Przedmiotu Zamówienia ponosi Zamawiający.
3.    Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z opisem Przedmiotu Zamówienia.
4.    Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 38636110-6 Lasery przemysłowe.


IV.    Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.
1.    Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
1)    Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.
2)    Zakończenie: (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia): nie dłużej niż 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2.    Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt 1.
3.    Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
4.    Miejsce realizacji dostaw: obiekt wskazany przez Zamawiającego pod adresem wskazanym w cz. I Ogłoszenia.


V.    Warunki wykonania Zamówienia.
1.    Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzeń objętych Zamówieniem.
2.    Czynności, o których mowa w pkt 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
3.    Urządzenie objęte Zamówieniem ma być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.
4.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
5.    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami, oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.


VI.    Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.    Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)    Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
a)    Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
b)    Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22.08.2019 r. przez co rozumie się:
•    uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•    posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
•    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia.
2.    Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.
3.    Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
4.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:
1)    Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - powinno być dołączone do oferty - dotyczy konsorcjum.
2)    Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3)    Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem - dotyczy konsorcjum.
4)    Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.
5)    Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy - dotyczy konsorcjum.
6)    Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 1).
7)    Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) musi samodzielnie spełniać w przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.
8)    Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9)    W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców - członków konsorcjum.
10)    Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.


VII.    Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.
1.    Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności będzie dokonywał oceny ofert, a następnie będzie badać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zbadania czy następny z wykonawców, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.    Na etapie składania ofert wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
3.    W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:
1)    W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia - Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 4.
2)    W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) i pkt 2 Ogłoszenia - Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
4.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można pozyskać dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) w sposób w nim wskazany – to Wykonawca składa do oferty ich odpowiedniki pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.
5.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.    Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
8.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.
9.    Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).
10.    Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.


VIII.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1.    Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie.
2.    Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
3.    Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 07.01.2020 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do dnia 10.01.2020 r.
4.    Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.


IX.    Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów.


X.    Opis sposobu przygotowania oferty.
1.    Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
2.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
•    Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
•    Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
•    Adnotacja o treści: Oferta w odpowiedzi na Ogłoszenie o Zamówieniu nr 1/IG/XII/2019
3.    Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
5.    Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
6.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
7.    Niniejsze postępowanie może w każdym czasie ulec unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi, a także z innych powodów istotnych dla Zamawiającego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawców.
8.    Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
9.    Dokumenty i oferty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10.    Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty.


XI.    Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 21.01.2020 r. do godz. 10:00.
2.    Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
3.    Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XII.    Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty.
1.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.
2.    Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.
3.    Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące w postaci wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzenia objętego Zamówieniem.


XIII.    Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.

  1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami (K):

 

Nr

Opis kryterium

Waga

Sposób przyznania punktacji

Uwagi

  1.  

Wysokość proponowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej netto za realizację oferowanych robót

60 pkt

Liczba punktów = (najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena podana w badanej ofercie)*100*60%

W przypadku zaoferowania ceny w euro, w celu porównania ofert, ceny w euro będą przeliczane na złote według kursu z dnia, o którym mowa w cz. XI pkt 1 Ogłoszenia.

 

  1.  

Oferowany okres gwarancji i rękojmi

30 pkt

Liczba punktów = każdy rok gwarancji jakości i rękojmi powyżej minimalnego 2 - letniego okresu to 10 pkt, przy czym łączna liczba punktów w tym kryterium nie może być wyższa niż 30 pkt.

 

Okres gwarancji jakości należy podać w pełnych latach nie krócej niż 1 rok. Podanie krótszego niż 1 rok okresu gwarancji powoduje odrzucenie oferty.

 

  1.  

Okres realizacji dostaw

10 pkt

Liczba punktów = każdy tydzień dostawy poniżej okresu wskazanego w cz. IV pkt 2 Ogłoszenia okresu to 2 pkt, przy czym łączna liczba punktów w tym kryterium nie może być wyższa niż 10 pkt.

 

Termin dostawy należy podać w pełnych tygodniach. Podanie terminu dostawy dłuższego niż 10 tygodni powoduje odrzucenie oferty.

 

 

  1. Liczba punktów za poszczególne kryteria dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)

 

  1. Za ofertę najkorzystniejszą odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
  2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z regułami wynikającymi z pkt 1 i 2.


XIV.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.


XV.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.
1.    Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia na portalu Baza Konkurencyjności, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
2.    Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
3.    W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia po dokonaniu niezbędnych uzupełnień wynikających z złożonej przez Wykonawcę oferty.
4.    Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.


XVI.    Pozostałe warunki przetargu.
1.    Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania w treści oferty warunków płatności.


XVII.    Załączniki.
Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:
1)    Formularz ofertowy Wykonawcy.
2)    Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.
3)    Projekt umowy.