Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg na dwa lasery przemysłowe

   

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

Kamień, 05.06.2020 r.

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

08.06.2020
Załączono Ogłoszenie o Zamówieniu zmienione w zakresie dotyczącym zapisu w kolumnie "Uwagi" w wierszu 3 (Okres realizacji dostaw) w tabeli ujętej w pkt 1 cz. XIII Ogłoszenia. Zmianę wprowadzono również w treści ogłoszenia.
Wymieniono załączniki "Formularz ofertowy" oraz "Projekt umowy".
 
26.06.2020
1. Zmieniono datę składania ofert na dzień 13.07.2020r, godzina 10.00.
2. Zmieniono wymagania techniczne względem Lasera II. Zakres zmian został w sposób szczegółowy przedstawiony w dokumencie pn. "Wykaz zmian do ogłoszenia o zamówieniu", który załączono do Ogłoszenia.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/IG/V/2020

 1. Dane dotyczące Zamawiającego.

Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

NIP: 814-123-97-99

REGON: 690382330

Telefon: (15) 838 10 16

E-mail: biuro@kobexstal.pl

Strona internetowa: https://www.kobexstal.pl

 1. Informacje ogólne.
 1. Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu dwóch automatycznych urządzeń:

- jednego do obróbki rur oraz profili otwartych i zamkniętych,  

- drugiego do wycinania arkuszy z blachy płaskiej,

przy użyciu promienia laserowego, w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01.

 1. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 ustawy kodeks cywilny, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja ta będzie  zawierać co  najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
 6. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 1. „Zamawiający” – FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
 2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ogłoszenia.
 3. „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
 4. „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
 5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
 6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
 1. Opis przedmiotu Zamówienia.
 1. Przedmiotem Zamówienia jest:
 1. Laser I – Automatyczne urządzenie do obróbki rur oraz profili otwartych i zamkniętych przy użyciu promienia laserowego o parametrach i funkcjonalnościach obejmujących co najmniej (podane wartości należy traktować jako minimalne, chyba że inaczej zastrzeżono):
 1. 5-osiowa jednostka.
 2. Możliwość pracy z materiałem o wymiarach mieszczących się w średnicy fi 600mm.
 3. Dwa wrzeciona robocze z dwoma samocentrującymi rolkami i dwoma zaciskami, sterowanymi elektrycznie przez oś obrotu z synchronizacją.
 4. Możliwość zaciskania wrzecionem tylnym podającym wyłącznie za grubość ścianki rur.
 5. Podpory rury w obydwu obszarach załadunku i rozładunku z silnikami elektrycznymi i poduszkami pneumatycznymi w celu zrekompensowania deformacji rur w całości sterowanymi przez CNC.
 6. Profile H, I, T zarządzane jako sekcje standardowe.
 7. Podwójne łańcuchowe łoże załadunkowe rur i profili, ustawione równolegle do drogi podawania do maszyny, obejmujące: zmotoryzowane łańcuchy do rozplątywania wiązki rur, system wyrównywania i wyróżniania, moduły przenoszące ruch rurki wzdłuż linii przejścia.
 8. Wszystkie ruchy zarządzane przez CNC bez konieczności ręcznych regulacji.
 9. Platforma załadunkowa pozwalająca maszynie zarządzać rurami i profilami o długości co najmniej w zakresie od 4.500 mm do 15500 mm.
 10. Zautomatyzowana płaszczyzna załadunkowa nie wymagająca ręcznej regulacji.
 11. System załadunku rur i profili do długości minimum 15500 mm wraz z dostosowanym do niego podajnikiem.
 12. Stół rozładowczy do długich części na zmotoryzowanym łożu, zarządzający magazynem rozładunku, pozwalający na rozładunek rur i profili o długości do 15500 mm.
 13. Wysuw toru wrzeciona do rozładunku rur co najmniej L=15500 mm.
 14. Automatyczny transporter odpadu umieszczony pod przestrzenią roboczą maszyny.
 15. Pół uszczelnione, chłodzone dyfuzyjnie źródło laserowe o następujących cechach:
 • moc nominalna: 4500 W,
 • długość fali: 10,6 mikrona,
 • współczynnik jakości wiązki: K> 0,7,
 • polaryzacja: liniowa przy 45 ° w odniesieniu do linii horyzontu,
 • częstotliwości impulsów: 0-5 kHz.
 1. Panel sterowania generatorem impulsów i sterowaniem zewnętrznym, zintegrowany z interfejsem CNC.
 2. Agregat chłodniczy z obwodem zamkniętym z podłączeniem do źródła laserowego, który pozwala utrzymać stałą temperaturę pracy lasera i optyki zewnętrznej.
 3. Głowica tnąca z kompletnym czujnikiem pozwalającym regulować i utrzymywać stałą odległość między dyszą a powierzchnią obrabianego profilu.
 4. Odciąg dymów wyposażony w cztery wysokowydajne wkłady samoczyszczące z wysokoprężnym moto-wentylatorem o natężenie przepływu powietrza w zakresie co najmniej 1500-2000 mc/h, tj. minimum 830 daPa.
 5. Zintegrowane parametryczne trójwymiarowe oprogramowanie dostosowane do projektowania i rysowania ram rurowych dowolnego typu i przekroju oraz do automatycznego generowania pojedynczych odpowiednich elementów w trzech fazach: narysowanie konstrukcji przez osie rur ramy, wprowadzenie sekcji pojedynczych elementów, automatyczne generowanie geometrii przecięcia na podstawie predefiniowanych modeli, z automatycznym tworzeniem połączeń między rurami i/lub profilami oraz automatycznym tworzeniem bloków parametrycznych (tzn. bagnetów).
 6. Możliwość zarządzania produkcją, nestingem i pracami z biura z transmisją bezpośrednio do maszyny.

 

 1. Automatyczne urządzenie do wycinania arkuszy z blachy płaskiej, przy użyciu promienia laserowego o parametrach i funkcjonalnościach obejmujących co najmniej (podane wartości należy traktować jako minimalne, chyba że inaczej zastrzeżono):
 1. Sterowanie numeryczne z osiami zintegrowanymi z silnikami oraz napędami cyfrowymi.
 2. Procesor o minimalnych parametrach: 2.4GHz – 8GB RAM – 80 GB HDSS.
 3. Kolorowy monitor co najmniej 19’’ z portem USB.
 4. Karta sieciowa Ethernet z automatyczną prędkością co najmniej 10/100/1000 Mbit/s do natychmiastowego połączenia z siecią firmową.
 5. Konsola operatora z funkcją przechylania i przesuwania po długości na przedniej stronie maszyny.
 6. Dostęp do całkowitej długości palety poprzez całkowicie otwierane klapy i przesuwane stanowisko pracy operatora.
 7. System automatycznej zmiany palet dla blach o wymiarach  6000 mm x 2000 mm podłączony do opcjonalnego automatycznego systemu załadunku i rozładunku.
 8. Pochłaniacz pyłów wraz z sześcioma wysoce wydajnymi filtrami o wydajności powietrza co najmniej 3000-3500 m3/h przy ok. 250daPa z automatycznym czyszczeniem pojemników z pomocą sprężonego powietrza.
 9. Źródło lasera światłowodowego o mocy nominalnej 8000 W, długość fali: 1.07 mikrona, BPP < 2.5 mm x mrad, częstotliwości impulsu: 0-3 kHz, z generatorem impulsu i panelem kontrolnym.
 10. Agregat chłodniczy (M o obiegu zamkniętym z przyłączem do laserowego źródła pozwalający utrzymać stałą temperaturę operacji laserowej i optyki zewnętrznej.
 11. Głowica tnąca z aktywną ogniskową, aktywną wiązką do modyfikowania średnicy wiązki, aktywnymi czujniki pozwalającymi na pomiar temperatury szkiełka zabezpieczającego.
 12. Automatyczny system zmiany dyszy (min. 18 pozycji) z silnikiem i przekładnią wraz z systemem obciążenia wstępnego każdego pojedynczego uchwytu dyszy i sprzęgła do kontroli momentu dokręcania, a także systemem wizyjnym do sprawdzania właściwego pobrania dyszy.
 13. System do wspomagania operacji centrowania wiązki laserowej.
 14. Aktywna kontrola przekłucia i cięcia.
 15. Oprogramowanie CAD/CAM, które umożliwia kreowanie geometrii cięcia na blachach stalowych oraz wykorzystanie funkcji „ROZKRÓJ” w celu optymalizacji i wykorzystaniu blachy stalowej z własnym postprocesorem dla sterowania CNC.
 16. Oprogramowanie pozwalające modyfikować zagnieżdżanie (orientacja elementów, dodawanie lub usuwanie elementy, modyfikowanie wymiarów płyty) zainstalowane bezpośrednio na panelu sterowania maszyny.
 1. Podkreśla się, że Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich niezbędnych do dostawy, montażu i uruchomienia kosztów związanych z Przedmiotem Zamówienia. Wszelkie koszty dotyczące zapewnienia odpowiedniej przestrzeni, zasilania itp., związane z miejscem instalacji Przedmiotu Zamówienia ponosi Zamawiający.
 2. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z opisem Przedmiotu Zamówienia.
 3. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 38636110-6 Lasery przemysłowe.
 1. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
 1. Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.
 2. Zakończenie: (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia):
 1. Laser 1 – nie później niż 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 2. Laser 2 – nie później niż 20 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się dotyczącym go terminom określonym w pkt 1.
 2. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
 3. Miejsce realizacji dostaw: obiekt wskazany przez Zamawiającego pod adresem wskazanym w cz. I Ogłoszenia.
 1. Warunki wykonania Zamówienia.
 1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych urządzenia i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzeń objętych Zamówieniem.
 2. Czynności, o których mowa w pkt 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
 3. Urządzenia objęte Zamówieniem mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami, oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 1. Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
 1. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
 2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22.08.2019 r. przez co rozumie się:
 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia.
 1. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki są przez Wykonawcę spełnione.
 2. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:
 1. Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - powinno być dołączone do oferty - dotyczy konsorcjum.
 2. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
 3. Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem - dotyczy konsorcjum.
 4. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.
 5. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy - dotyczy konsorcjum.
 6. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 1 ppkt 1).
 7. Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) musi samodzielnie spełniać w przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.
 8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 9. W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców - członków konsorcjum.
 10. Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.
 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.
 1. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności będzie dokonywał oceny ofert, a następnie będzie badać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zbadania czy następny z wykonawców, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Na etapie składania ofert wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o: braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
 3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:
  1. W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia - Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 4.
  2. W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) i pkt 2 Ogłoszenia - Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można pozyskać dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) w sposób w nim wskazany, to Wykonawca składa wraz z ofertą ich odpowiedniki pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.
 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.
 9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).
 10. Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
 1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie.
 2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
 3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 22.06.2020 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do upływu dnia 26.06.2020 r.
 4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.
 1. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
 • Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
 • Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
 • Adnotacja o treści: Oferta w odpowiedzi na Ogłoszenie o Zamówieniu nr 1/IG/V/2020
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
 3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 5. Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Ogłoszeniem, a także z innych powodów istotnych dla Zamawiającego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawców.
 6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem że może ona dotyczyć jednego lub obu urządzeń wymienionych w cz. III pkt 1 Ogłoszenia.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty.
 1. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 13.07.2020 r. do godz. 10:00.
 2. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
 3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty.
 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.
 2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.
 3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące w postaci wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności (funkcjonalności) urządzenia objętego Zamówieniem.
 1. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.

I. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie kierując się następującymi kryteriami (K):

1. Wysokość proponowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej netto za realizację oferowanych robót.
Waga: 60 pkt
Liczba punktów = (najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena podana w badanej ofercie)*100*60 %
W przypadku zaoferowania ceny w euro, w celu porównania ofert, ceny w euro będą przeliczane na złote według kursu z dnia, o którym mowa w cz. XI pkt 1 Ogłoszenia.

2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi.
Waga: 30 pkt
Liczba punktów = każdy rok gwarancji jakości i rękojmi powyżej minimalnego 2- letniego okresu to 10 pkt, przy czym łączna liczba punktów w tym kryterium nie może być wyższa niż 30 pkt.
Okres gwarancji jakości należy podać w pełnych latach nie krócej niż 2 lata. Podanie krótszego niż 2 lata okresu gwarancji jakości i rękojmi powoduje odrzucenie oferty.

3. Okres realizacji dostaw
Waga: 10 pkt
Liczba punktów = każdy tydzień dostawy poniżej okresu wskazanego w cz. IV pkt 2 Ogłoszenia okresu to 2 pkt, przy czym łączna liczba punktów w tym kryterium nie może być wyższa niż 10 pkt.
Termin dostawy należy podać w pełnych tygodniach. Podanie terminu dostawy dłuższego niż 16 tygodni w przypadku Lasera 1 i dłuższego niż 20 tygodni w przypadku Lasera 2 powoduje odrzucenie oferty.

II. Liczba punktów za poszczególne kryteria dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:
P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)

III. Za ofertę najkorzystniejszą odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

IV. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy odrębnie dla każdego urządzenia składającego się na Zamówienie, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z regułami wynikającymi z pkt 1 i 2.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.
  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia na portalu Baza Konkurencyjności, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
  3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia po dokonaniu niezbędnych uzupełnień wynikających z złożonej przez Wykonawcę oferty.
  4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Pozostałe warunki przetargu.
  1. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania w treści oferty warunków płatności.
 3. Załączniki.

Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:

 1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.
 3. Wzór umowy.
 4. Wykaz zmian do ogłoszenia o zamówieniu