Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg budowa hali

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

Kamień, 26.04.2019

                                              

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia dotyczącego budowy hali produkcyjnej, w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01

 

W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę firmy:

STAL MONT SEBASTIAN SIECIECHOWICZ
Ul. Zamoyskiego 66
23-300 Janów Lubelski

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

Kamień, 27.03.2019

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/IG/III/2019


I.    Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71
NIP: 814-123-97-99
REGON: 690382330
Telefon: (15) 838 10 16
E-mail: biuro@kobexstal.pl
Strona internetowa: https://www.kobexstal.pl


II.    Informacje ogólne.
1.    Postępowanie przetargowe dotyczy budowy hali produkcyjnej wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz infrastrukturą, w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01.
2.    Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 kc, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja  ta  będzie  zawierać  co  najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
3.    Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych.
4.    Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
5.    Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a)    „Zamawiający” – FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
b)    „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
c)    „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
d)    „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).
e)    „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
f)    „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.


III.    Opis przedmiotu przetargu.
1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa i budowa hali produkcyjnej wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz infrastrukturą, w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej stanowiącej zał. nr 4 do Ogłoszenia. Dokumentacja Projektowa może służyć Wykonawcy wyłącznie do przygotowania oferty. Niedopuszczalne jest jej wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu.
2.    Podkreśla się, że Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich niezbędnych do zakończenia prac i uzyskania pozwolenia na użytkowanie robót, powiadomień, uzgodnień i zgłoszeń, doprowadzenie do podpisania umów, a także odbiorów elementów Przedmiotu Umowy z podmiotami zewnętrznymi np. właścicielami sieci, sąsiednich gruntów, a także wykonania na swój koszt wymaganych według norm badań, sprawdzeń i operatów, nawet gdy nie wynikają one wprost (bezpośrednio) z treści Ogłoszenia wraz z załącznikami.
3.    Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z Dokumentacją Projektową.
4.    Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 45000000-7 Roboty Budowlane.


IV.    Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.
1.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1)    Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.
2)    Zakończenie – nie później niż 6 miesięcy od zawarcia umowy (moment zakończenia przedmiotu umowy wynika z zapisów wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do Ogłoszenia).
2.    Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
3.    Miejsce realizacji Zamówienia: działkach ewidencyjnych nr 205/2, 313 i 315 obręb ewidencyjny nr 0001 Kamień.


V.    Warunki wykonania zamówienia.
1.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Dokumentacją Projektową oraz z zapisami Ogłoszenia, przy zachowaniu należytej staranności, wymagań sztuki budowlanej i najlepszej praktyki zawodowej.
2.    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i ich zgodność Dokumentacją Projektową i instrukcjami Zamawiającego oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za bezwzględne dotrzymanie terminu zakończenia robót.
3.    Materiały przewidziane do realizacji Zamówienia muszą być nowe.
4.    Jeżeli w Dokumentacji Projektowej występują wskazania materiałowe na producenta bądź nazwy własne materiałów, produktów, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i mające na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów równoważnych innych producentów pod warunkiem, że spełniać one będą co najmniej takie same parametry techniczne, estetyczne i jakościowe po wyrażeniu wcześniejszej akceptacji w tym zakresie przez siebie.

 

VI.    Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.    Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)    Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
a)    Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
b)    Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 r. przez co rozumie się:
•    uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•    posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
•    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
3.    Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
4.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:
1)    Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - powinno być dołączone do oferty - dotyczy konsorcjum.
2)    Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3)    Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem - dotyczy konsorcjum.
4)    Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.
5)    Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy - dotyczy konsorcjum.
6)    Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w ust. 1 pkt 1).
7)    Warunek określony w pkt 1 ppkt 2) musi samodzielnie spełniać w przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.
8)    Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9)    W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców - członków konsorcjum.
10)    Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

 

VII.    Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.
1.    Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności będzie dokonywał oceny ofert, a następnie będzie badać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zbadania czy następny z wykonawców, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.    Na etapie składania ofert wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego wraz z oświadczeniem o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
3.    W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:
1)    W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. a) Ogłoszenia - Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie aktualnych wydruków z właściwego rejestru: KRS lub CEIDG.
2)    W zakresie warunku określonego w cz. VI pkt 1 ppkt 1) lit. b) i pkt 2 Ogłoszenia - Zamawiający dokona samodzielnej weryfikacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
4.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie może przedłożyć dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) - składa ich odpowiedniki wystawione w terminie określonym w pkt 3 ppkt 1), pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w przetargu.
5.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.    Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
8.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.
9.    Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).
10.    Zamawiający jest uprawniony do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę względem złożonych dokumentów. Brak odpowiedzi lub udzielenie jej w sposób niewystarczający powoduje, że Zamawiający dokona ich oceny na podstawie posiadanych materiałów.

 

VIII.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1.    Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie.
2.    Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik, tel. 602 131 001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
3.    Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa do godz. 15:00 w dniu 08.04.2019 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na portalu Baza Konkurencyjności, nie później niż do dnia 12.04.2019 r.
4.    Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.

 

IX.    Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów.

 

X.    Opis sposobu przygotowania oferty.
1.    Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
2.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
•    Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
•    Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
•    Adnotacja o treści: Oferta na budowę hali produkcyjnej
3.    Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
5.    Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
6.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
7.    Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi.
8.    Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
9.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10.    Do oferty należy załączyć zaparafowany wzór umowy pod rygorem jej odrzucenia.
11.    Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu do złożenia przez Wykonawcę albo złożenie ich o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty.

 

XI.    Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10:00.
2.    Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
3.    Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII.    Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz opis sposobu obliczania ceny oferty.
1.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych.
2.    Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie ulega zmianom poza sytuacjami przewidzianymi w umowie.
3.    Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Ogłoszenia o Zamówieniu, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia, a w szczeg&oacut