Jak uzyskać pozwolenie na budowę ? Poradnik | KOBEXSTAL
menu

PORADNIK INWESTORA


Pozwolenie na budowę.


Rozpoczęcie każdej budowy powinno być poprzedzone uzyskaniem stosownego pozwolenia ze starostwa powiatowego. W celu jego uzyskania należy podjąć kilka odpowiednich kroków, oraz przygotować pełną dokumentację dołączaną do wniosku. Poniżej przedstawiamy kilka kroków jakie każdy inwestor musi przebyć oraz listę dokumentów niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku.

A.
Jedną z pierwszych czynności powinno być złożenie wniosku o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Urzędzie Gminy lub Miasta. Wydanie niniejszej decyzji trwa zazwyczaj 14-30 dni. Jeśli jednak działka objęta jest już planem zagospodarowania czas ten może ulec skróceniu.

B
. Następnym etapem jest uzyskanie odpowiedniej mapy sytuacyjnej, wykonanej przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Mapa powinna zawierać istniejące już na danym terenie obiekty i instalacje.

C.
Kolejnym ważnym krokiem jest stworzenie projektu architektonicznego nowo planowanego budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami do mediów oraz komunikacją drogową. Podczas tworzenia projektu lub przy wyborze jego gotowej wersji, należy zwrócić uwagę na uwarunkowania zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego, tak aby przyszły obiekt spełniał wymogi urzędowe.

IMG_2434.jpg

D.
Każdy projekt budowlany powinien zostać wydrukowany w czterech kopiach. Jedna z nich musi pozostać w urzędzie, drugi trafia do starostwa, trzeci otrzymuje kierownik budowy, a ostatni zachowuje inwestor. 

E.
Istotnym elementem w trakcie zdobywania pozwolenia na budowę jest uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów (jak elektryczności, gazu, wody czy ścieków) oraz uzyskanie opinii Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Opinia ta zawiera w sobie określenia odległości między wszystkimi projektowanymi obiektami w stosunku do już istniejących, bądź działek sąsiednich. Dokumentację dla ZUDP przygotowuje architekt.

F.
W zależności od wymogów zawartych w decyzji o warunkach zabudowy, lub zagospodarowania terenu, może wystąpić konieczność spełnienia jakichś określonych warunków, lub dostarczenia innych wymaganych dokumentów - jak np. opinia Konserwatora Zabytków.

DSC_4390.jpg

G.

Końcowym etapem jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Do wymaganej dokumentacji należy dołączyć wspomniane wcześniej:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego, będącego aktualnym na dzień opracowania projektu,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,
  • warunki techniczne dostawy mediów.

Formularz wniosku otrzymać można w urzędzie, lub często wystarczy go pobrać ze strony internetowej urzędu.

Decyzji spodziewać się można do 65 dni od daty złożenia dokumentacji. Jeśli jednak wykryte zostaną błędy w formularzach, lub jakiekolwiek niejasności - okres ten może ulec wydłużeniu.

Budowę na jaką uzyskano pozwolenie należy rozpocząć w okresie nie dłuższym niż 3 lata od jego wystawienia.

Mamy nadzieję że powyższe informacje okażą się przydatne. W razie jakichkolwiek szczegółowych pytań dotyczących budowy hali, zapraszamy do skontaktowania się z naszym działem handlowym. Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na każde pytanie.