Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Dotacje UE

 

 

 

Kamień, dnia 20.10.2017 r.

 

Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa KOBEX Stanisław Rembisz

ul. Duble 71, 36-053 Duble

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.4 PO PW/2017

 

W związku z ubieganiem się przez Firmę Produkcyjno - Usługowo - Handlową KOBEX Stanisław Rembisz

o dofinansowanie projektu pt.:

" Audyt wzorniczy drogą do wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy KOBEX",
w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020,

Oś Priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”
Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I,
ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

 

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej
w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

 

 

 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1.1 Dane teleadresowe Zamawiającego:

Nazwa: Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa KOBEX Stanisław Rembisz

Adres: ul. Duble 71, 36-053 Kamień

NIP: 8141239799

REGON: 690382330

Tel. (15) 838 10 16

e-mail: biuro@kobexstal.pl

 

 

 1. Profil działalności przedsiębiorstwa:

 

Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa KOBEX Stanisław Rembisz jest polską firmą z polskim kapitałem i kadrą, która powstała w 1996 roku. Firma oferuje kompleksowe wykonawstwo hal stalowych (sklasyfikowane w ramach PKD 25.11.Z), przede wszystkim wielko powierzchniowych. Firma oferuje usługi obejmujące projektowanie, produkcję i montaż konstrukcji, budowę fundamentów oraz montaż obudowy i stolarki ściennej. Do grona klientów firmy „KOBEX” należą przedsiębiorcy, instytucje i osoby prywatne z wielu dziedzin i gałęzi gospodarki (głównie sektor produkcyjny, usługowy, magazyny, hale na potrzeby rolnictwa).

 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Audyt wzorniczy drogą do wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy KOBEXrealizowany będzie w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję", I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1 Ogólny opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Audytu Wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, oraz Strategii Wzorniczej opracowanej na podstawie ww. Audytu Wzorniczego.

3.2 Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV USŁUGI)

79212000-3 USŁUGI AUDYTU

 

3.3 Szczegółowy opis zamówienia:

3.3.1 Zakres zamówienia obejmuje:

 1. przeprowadzenie audytu wzorniczego, celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów/usług wraz z rekomendacjami. Obszar audytu musi obejmować m.in.:
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie technologii,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej,
 • analizę  wzorniczą  Zamawiającego  w  zakresie zdefiniowania   i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,
 • analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
 • analizę  oferty  pod  kątem  wykorzystania  wzornictwa  i  potencjału rynkowego Zamawiającego
 1. opracowanie strategii wzorniczej -  raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego, zawierającego  co najmniej następujące elementy:
 • ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
 • ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,;
 • opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
 • ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
 • zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
 • przedstawienie możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy;
 • rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Audyt wzorniczy oraz strategia wzornicza zwane są w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”.

3.3.2 Przedmiot umowy zostanie opracowany zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej dla Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" POPW 2014–2020 dostępnej na stronie internetowej:

 

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-4-popw-etap-i-rok-2017

 

3.3.3 Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym, w szczególności takich jak:

 1. opisanie metodologii przeprowadzanego audytu (tak aby wpisywała się w obszar wzornictwa
  i gwarantowała osiągnięcie celów oraz działań zaplanowanych w ramach projektu, realizowanego z działania  1.4 Wzór na konkurencję POPW);
 2. oznaczenie przedmiotu umowy zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego;
 3. dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dotyczącej wykonanych działań;
 4. archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu (m.in.: umowa na realizację usługi, dokumentacja finansowa) do dnia 31 grudnia 2027 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo;

3.3.4 Umożliwienie Zamawiającemu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym do dokumentów finansowych.

3.3.5 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP.

 

3.3.6 W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do oceny merytorycznej, przedstawiciel wybranego przez Zamawiającego wykonawcy audytu wzorniczego zobowiązany będzie do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów, o którym mowa w § 10 Regulaminu konkursu dla Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w terminie wyznaczonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wytypowania eksperta/ekspertów, którzy wezmą udział w posiedzeniu Panelu Ekspertów (w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z dokumentacją konkursową dla Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" PO PW 2014-2020) oraz do przygotowania prezentacji projektu na posiedzenie Panelu Ekspertów na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych. 

 

3.3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanej przez Wykonawcę strategii wzorniczej. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z Zamawiającym. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanej przez Wykonawcę strategii wzorniczej zostaną zawarte w umowie warunkowej zawartej z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu ofertowym. Uwagi PARP do strategii wzorniczej oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

 

3.3.8 Zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap (Nr konkursu 1) po wyborze Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ofertowym Zamawiający zawrze umowę warunkową na realizację przedmiotu umowy, która zawierać będzie co najmniej zakres zgodny z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI USŁUGI

 

 1. 1 Audyt wzorniczy zostanie przeprowadzony w siedzibie firmy i/lub oddziałach, tj. Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa KOBEX Stanisław Rembisz, ul. Duble 71, 36-053 Kamień
 2. 2 W zespole dokonującym audytu i opracowującym strategię będą brać co najmniej dwie osoby reprezentujące Zamawiającego.
 3. 3 Planowany termin realizacji zamówienia: w przedziale czasowym- maksymalnie 150 dni kalendarzowych  licząc  od 1 marca 2018 r. zastrzeżeniem, że audyt wzorniczy musi rozpocząć się w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z PARP przez Zamawiającego, a okres realizacji projektu nie może przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia projektu.
 4. 4 Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia audytu wzorniczego zostanie ustalony przez Zamawiającego w konsultacji z wybranym Wykonawcą.
 5. 5 Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia warunkową umowę na realizację audytu wzorniczego.
 6. 6 Obowiązywanie umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego Zamawiający uzależnia od zawarcia umowy  w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję", I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 na realizację projektu pn. " Audyt wzorniczy drogą do wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy KOBEX".

 

 

 1. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OFERTOWM oraz OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził:

- co najmniej trzy projekty dotyczące projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek, w ostatnich pięciu latach.

Wskazane jest, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być Wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.

Branża Zamawiającego: obejmuje PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę dokumentów - wymóg przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

Z treści, załączonych do oferty Wykonawcy, dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie iż Wykonawca ten warunek spełnia.

 

 1. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca zapewni udział w realizacji zamówienia:

- co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach.

 • Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w różnych branżach gospodarki.
 • W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.

Branża Zamawiającego: obejmuje PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

 

 • Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę (wymóg przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających doświadczenie ekspertów w realizacji projektu/usługi dotyczących projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek). Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

Z treści, załączonych do oferty Wykonawcy, dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie iż Wykonawca ten warunek spełnia.

 

 1. Powiązania kapitałowe lub osobowe:

Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r„ Nr 42,poz. 275 z późn.zm.) tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta , pełnomocnika;

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.2 zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu

Z treści załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia, mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie iż Wykonawca ten warunek spełnia.

 

5.2 W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym będzie to skutkowało wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem jego oferty.

 

5.3 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ/DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 

 1. Oferta na załączonym formularzu (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego).
 2. Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) o którym mowa w pkt. 5.1.c zapytania ofertowego.
 3. Wykaz wykonanych co najmniej trzech projektów dotyczących projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających doświadczenie o których mowa w pkt. 5.1.a zapytania ofertowego .
 4. Wykaz ekspertów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) wraz z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających doświadczenie o których mowa w pkt. 5.1.b zapytania ofertowego .
 5. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że zgodnie z kryteriami merytorycznymi stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś. Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, w przypadku, gdy ten sam podmiot jest wskazany jako Wykonawca w innych projektach w ramach Działania, w trakcie oceny bierze się pod uwagę możliwości Wykonawcy do zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów. W przypadku, gdy ten sam ekspert jest wskazany jako ekspert w innych projektach w ramach Działania, w trakcie oceny bierze się pod uwagę możliwości eksperta do zrealizowania usług w ramach wszystkich zgłoszonych projektów. W związku z tym należy wypełnić załączniki nr 6 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o ilości podpisanych umów i zdolności do ich wykonania.
 6. Opis metodologii audytu wzorniczego, proponowanej przez wykonawcę (max. 10 tys. znaków) – jako odrębny załącznik, zgodnie z pkt. 3.3.3 zapytania ofertowego. Brak opisu metodologii będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY
  1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające WARUNKI DOPUSZCZAJACE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU określone w pkt. 5 zapytania ofertowego oraz zawierające wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 6 zapytania ofertowego.
  2. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach.

 

KRYTERIUM I: Cena – waga 85%

KRYTERIUM II: Czas realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych – waga 15%

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach powyższych kryteriów wynosi 100 pkt.

 

Sposób oceny:

 

KRYTERIUM I:

Cena 85% – z zastosowaniem poniższych zasad:

Cena =   (Najniższa oferowana cena netto/ Cena netto oferty badanej)  x 85 %

 

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach powyższego kryteriów wynosi 85 pkt.

                          

 

KRYTERIUM II:

Czas realizacji zamówienia 15 % – z zastosowaniem poniższych zasad:                   

 

Lp.

Liczba przyznanych pkt.

Warunek

1

15

Wykonawca deklaruje zakończenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w terminie 90 dni kalendarzowych, liczone od dnia rozpoczęcia audytu wzorniczego do dnia przekazania strategii wzorniczej przez Wykonawcę Zamawiającemu

2

10

Wykonawca deklaruje zakończenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w terminie 120 dni kalendarzowych, liczone od dnia rozpoczęcia audytu wzorniczego do dnia przekazania strategii wzorniczej przez Wykonawcę Zamawiającemu

3

5

Wykonawca deklaruje zakończenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w terminie 150 dni kalendarzowych, liczone od dnia rozpoczęcia audytu wzorniczego do dnia przekazania strategii wzorniczej przez Wykonawcę Zamawiającemu

 

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach powyższego kryterium wynosi 15 pkt.

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową (Ocena końcowa oferty = Kryterium I + Kryterium II).

 1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
  1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 10.11.2017 r. (10 LISTOPADA 2017 r.) o godz. 10:00
  2. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Firmy Produkcyjno - Usługowo - Handlowej KOBEX Stanisław Rembisz, ul. Duble 71, 36-053 Kamień, z dopiskiem OFERTA NA AUDYT WZORNICZY ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ.
  3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1. Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej przedsiębiorstwa

www.kobexstal.pl  oraz na stronie internetowej IP www.parp.gov.pl.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.kobexstal.pl  oraz na stronie internetowej IP www.parp.gov.pl.
 2. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Z wybranym oferentem zostanie podpisana warunkowa umowa realizacji usługi (o której mowa w pkt. 3.3.6 zapytania ofertowego), uzależniająca jej realizację od przyznania Zamawiającemu dofinansowania i podpisania przez Zamawiającego umowy dofinansowania projektu pt. " Audyt wzorniczy drogą do wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy KOBEX " w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap.

 

 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
 2. Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni  od dnia jej wystawienia.
 3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 5. Oferta powinna być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto i brutto. Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
 6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w sposób czytelny i przejrzysty, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.
 7. Wykazy, o których mowa w pkt. 6.3 i 6.4 powinny zawierać w szczególności następujące informacje: rok wykonania usługi, nazwę zamawiającego, zakres usług, oznaczenie branży której dotyczyła usługa oraz zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
 8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) - spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
 9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczoną co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową.
 10. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
 11. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
 13. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
 14. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO jest: Rafał Wąsik tel. 48 602 131 001 mail: r.wasik@kobexstal.pl

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych co najmniej trzech projektów dotyczących projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek

Załącznik nr 5 – Wykaz ekspertów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o ilości podpisanych umów i zdolności do ich wykonania