Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg nr 2

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

                                 Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

 

             Kamień, 25.05.2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego na budowę zadaszenia ciągu komunikacyjnego o rozpiętości 26m

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przeprowadzenie postępowania wpłynęły odpowiedzi następujących firm:

 

 1. Usługi Budowlane Józef Serwatka

Łowisko 500B, 36-053 Kamień

NIP: 865-110-55-66

 

 1. STALMACH

Wolenice 10, 63-708 Rozdrażew

NIP: 621-117-75-95

 

 1. PPHU „KRASKMET” Krzysztof Kraska

37-311 Wola Zarczycka 314

NIP: 816-163-38-84

 

Wybrano ofertę firmy „Usługi Budowlane Józef Serwatka”

 

Uzasadnienie:

Złożone oferty zostały poddane ocenie zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w opublikowanym zapytaniu.

Wszystkie firmy biorące udział w postepowaniu spełniły wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym.

Został dokonany wybór najkorzystniejszej cenowo oferty, złożonej przez firmę „Usługi Budowlane Józef Serwatka”

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

Kamień, 27.04.2016

 

       Zapytanie ofertowe

 

Numer projektu: 

RPPK.01.04.01-IZ-00-18-001/15

 

I.Zamawiający

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa KOBEX Stanisław Rembisz,

Kamień Błonie 43a, 36-053 Kamień

NIP: 8141239799

Tel: +48 (15) 838 10 16

Kom. +48 602131001

e-mail: r.wasik@kobexstal.pl

 

II.Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie  o zamówieniu

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

 

 1. Miejsce publikacji zapytania ofertowego :

 

- strona internetowa Zamawiającego : www.kobexstal.pl

- strona internetowa : www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl

III.Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia ciągu komunikacyjnego o rozpiętości 26m, zgodnie z załączonym przedmiarem robót budowlanych (ZAŁĄCZNIK NR 4)

 

Lp.

Pozycje przedmiaru

Nazwa

1

1 (1.1 – 1.13)

Fundamenty

2

2 (2.1)

Konstrukcja stalowa nośna

3

3 (3.1-3.4)

Pokrycie dachu

4

4 (4.1-4.6)

Posadzka przemysłowa

 

Opis i rysunki techniczne potrzebne do złożenia oferty zawarte są w załączniku nr 1. Szczegółowa dokumentacja projektowa, wraz z projektem budowlanym dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

 

FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

Kamień Błonie 43a

36-053 Kamień

IV.Kod CPV:  45000000-7

V.Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI.Termin realizacji zamówienia : 30.09.2017 r.

VII.Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia innym podmiotom, zobowiązany jest o tym poinformować Zamawiającego.

VIII.Warunki udziału

 1. Oferty mogą składać podmioty, które łącznie spełnią następujące warunki:
 1. Posiadają uprawnienia wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Oferent istnieje na rynku co najmniej 3 lata.
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Zrealizowały co najmniej 10 podobnych inwestycji.
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu
 7. Przedstawią wycenę oferty

 

 1. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywać  na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków udziału w postępowaniu to taki Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 
 2. Podmioty, które nie spełnią jednego z ww. warunków nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu a ich oferta zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
 3. Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i kwalifikacji.
 4. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

IX.Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa :
 • OŚWIADCZENIA WYKONAWCY stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego potwierdzające, że Wykonawca :

- wyraża chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie objętego przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanego przez Zamawiającego w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

- zapoznał się ze szczegółowymi warunkami Zapytania Ofertowego,

- jest związany ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Zapytaniu Ofertowym.  

 • Oświadczenie z podaniem danych adresowych zrealizowanych 10 inwestycji.

 

 1. Ofertę i jej załączniki podpisuje osoba (osoby) podana w wyciągu z rejestru lub upoważniona w umowie (statucie) do składania oświadczeń woli w imieniu firmy lub osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczegółowego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty).

 

X.Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

XI.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów :

 

 1. Zamawiający postanawia, że dokumenty tj. – oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy – przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
 2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- wartość oferty (netto oraz brutto),

- termin ważności oferty,

- maksymalny czas wykonania zadaszenia liczony od dnia udostępnienia terenu budowy przez Zamawiającego

 1. Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, maksymalny czas realizacji liczony od dnia, kosztorys ofertowy itd.
 2. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.
 3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, pocztą elektroniczną bądź też dostarczona osobiście.
 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

 

XII.Opis sposobu obliczenia ceny

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :

 1. Cena - waga 100 %

 

Sposób oceny ofert:

1. Wygrywa oferta z najniższą ceną spośród ofert spełniających warunki określone w punktach III i VIII

 

 1. Miejsce i forma składania ofert

 

1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

 

FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

Kamień Błonie 43a

36-053 Kamień

Lub na adres Email: r.wasik@kobexstal.pl

Oferty można składać osobiście, mailem,  przesyłką pocztową lub kurierską. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

 1. Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
  1. Nazwą i adresem Zamawiającego
  2. Nazwą i adresem Wykonawcy
  3. Adnotacją „Oferta na budowę zadaszenia o rozpiętości 26m”
 2. Oferty pisemne złożone w inny sposób, w tym w nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 5. Kwota oferty musi zostać wyrażona w polskich złotych. Oferty, których kwota zostanie wyrażona w innej walucie zostaną odrzucone.
 6. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym. Oferty wypełnione odręcznie nie będę podlegały ocenie.
 7. Wszystkie oświadczenia, zarówno Wykonawcy jak i ekspertów powinny zostać dołączone w oryginale.
 8. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
 9. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim.

 

 1. Termin składania ofert

 

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2016 o godzinie 12.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2016   w siedzibie Zamawiającego o godzinie 12.00
 3. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby chcące brać udział w otwarciu proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 12 w siedzibie Zamawiającego na 10 minut przed planowanym terminem otwarcia.

 

 1. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Nie przewiduje się zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

XVI.Inne informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę, po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.
 3. Termin zawarcia umowy do 7 dni od dnia w którym zostanie wytypowany Wykonawca.

 

XVII.Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Wzór oferty

Załącznik nr 6 – Wzór zestawienia zrealizowanych inwestycji