Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg nr 1

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

                                 Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

 

 

                                                                                  Kamień, 09.06.2016

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego na dostawę nowej automatycznej linii do cięcia i wiercenia kształtowników stalowych

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przeprowadzenie postępowania wpłynęły oferty następujących firm:

 1. POLTEKNIK Ltd. Sp. z o. o.

Miszewko 35, 80-297 Banino

NIP: 585-02-07-121

 

 1. VERNET BEHRINGER

13, rue de la Brot – ZAE Capnord – BP 37423

21074 DIJON CEDEX - France

 

 1. Rösler Oberflächentechnik GmbH

Werk Memmelsdorf

Vorstadt 1

96190 Untermerzbach

 

Wybrano ofertę firmy „VERNET BEHRINGER”

Uzasadnienie:

Złożone oferty zostały poddane ocenie zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w opublikowanym zapytaniu.

Został dokonany wybór najkorzystniejszej cenowo oferty złożonej przez firmę „VERNET BEHRINGER”

Odrzucono 2 oferty- Firma Rösler zaoferowała maszynę spełniającą wszystkie warunki techniczne przetargu. Została odrzucona z powodu zbyt wysokiej ceny.

Oferta firmy POLTEKNIK została odrzucona ze względu na zbyt wysoką cenę, oraz nie spełniła przy tym warunku dotyczącego wymaganej długości rolotoków.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

Rzeszów, 27.04.2016r

 

Zapytanie ofertowe

 

I. Zamawiający

 

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa KOBEX Stanisław Rembisz,

Kamień Błonie 43a, 36-053 Kamień

NIP: 8141239799

Tel: +48 (15) 838 10 16

Kom. +48 602131001

e-mail: r.wasik@kobexstal.pl

 

II.Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie  o zamówieniu

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
 2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego :

- strona internetowa Zamawiającego : www.kobexstal.pl

- strona internetowa : www.zamówieniarpo.podkarpackie.pl

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

III.Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej automatycznej linii do cięcia i wiercenia kształtowników stalowych - 1 szt.

 

Minimalne parametry techniczne linii:

 1. Przekrój użyteczny: min 850 x 390 mm
 2. Min zakres cięcia pod kątem w lewo: 75º: 850x400mm, 30º: 400x300mm
 3. Min zakres cięcia pod kątem w prawo: 75º: 850x400mm, 45º: 600x350mm
 4. System smarowania mgłą olejową taśmy tnącej
 5. Sterowanie CNC całej maszyny
 6. Obróbka materiału w trzech osiach: X,Y, Z
 7. Dokładność obróbki:

Pozycjonowanie osi X:

 • MIN +/- 0,5mm pomiędzy otworami a długości materiału ponad 12m
 • MIN +/- 1mm od otworu do końca belki

Pozycjonowanie osi Y i Z:

 • MIN +/- 0,5mm dla pozycjonowania jednostkowego
 1. Frezowanie w kierunku osi X w zakresie min 450mm
 2. Możliwość wiercenia grup otworów bez przesuwania materiału w zakresie min 450mm
 3. Automatyczny magazyn narzędzi
 • Dla każdego wrzeciona
 • Każdy magazyn powinien mieć min 6 pozycji
 1. Smarowanie mgłą olejową przez oś wiertła
 2. System umożliwiający trasowanie z 3 stron
 3. Łańcuchowy system załadowawczo – rozładowawczy z palcami zabierakowymi, z posuwem w dwóch kierunkach. Każdy z łańcuchów powinien posiadań min 4m długości.
 4. Rolotok podawczy z wózkiem transportowym.
 • Ciężar udźwigu- nie mniej niż 280 kg/m
 • Minimalna długość użytkowa rolotoku podawczego: 15m
 1. Rolotok odbiorczy o długości min 15m, wytrzymałość podobna do rolotoku podawczego
 2. Wysokość rolotoków- 103 cm (maszyna musi być kompatybilna z posiadaną przez nas śrutownicą)
 3. Oprogramowanie do zarzadzania produkcją, z możliwością zarządzania importowaniem i eksportowaniem danych z jednej stacji do drugiej. Możliwość graficznego podglądu części z ich obróbką 3D
 4. Mozliwośc podłączenia PC do sieci firmy

Do ceny maszyny powinien zostać dołączony koszt montażu, oraz szkolenie.

IV.Kod CPV: 42632000-5

V.Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI.Termin realizacji zamówienia: 01.08.2016

VII.Warunki udziału

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie przez Wykonawców następujących warunków:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
 2. Posiadanie udokumentowanej wiedzy i doświadczenia w konstruowaniu podobnych urządzeń. Wykonawca musi przedstawić stosowne oświadczenie w tej sprawie.
 3. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot musi spełniać wyznaczone w przedmiocie zamówienia kryteria.
 4. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywać  na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków udziału w postępowaniu to taki Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 
 5. Podmioty, które nie spełnią jednego z ww. warunków nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu a ich oferta zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
 6. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

VIII. Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa :
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego potwierdzające, że Wykonawca :

- wyraża chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie objętego przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanego przez Zamawiającego w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

- zapoznał się ze szczegółowymi warunkami Zapytania Ofertowego,

- jest związany ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Zapytaniu Ofertowym.  

 

 • Oświadczenie o posiadanej udokumentowanej wiedzy i umiejętności konstruowania podobnych maszyn.

 

 1. Ofertę i jej załączniki podpisuje osoba (osoby) podana w wyciągu z rejestru lub upoważniona w umowie (statucie) do składania oświadczeń woli w imieniu firmy lub osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczegółowego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty).

 

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów :

 

 1. Zamawiający postanawia, że dokumenty tj. – oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy – przekazują pisemnie, równocześnie dopuszcza się porozumiewanie się drogą elektroniczną.
 2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- wartość oferty (netto oraz brutto),

- termin ważności oferty,

 1. Oferta powinna zawierać szczegółowe informacje, takie jak: warunki gwarancji, dodatkowe funkcje urządzenia, warunki płatności i dostawy, maksymalny czas realizacji, szczegółowe dane techniczne itd.
 2. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.
 3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, pocztą elektroniczną bądź też dostarczona osobiście.
 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :

 1. Cena - waga 100 %

Sposób oceny ofert:

1. Wygrywa oferta z najniższą ceną spośród ofert spełniających warunki określone w punktach III i VIII

 

 1. Miejsce i forma składania ofert

 

1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

Kamień Błonie 43a

36-053 Kamień

Lub na adres Email: r.wasik@kobexstal.pl

Oferty można składać osobiście, mailem,  przesyłką pocztową lub kurierską. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
  1. Nazwą i adresem Zamawiającego
  2. Nazwą i adresem Wykonawcy
  3. Adnotacją „Oferta na dostawę linii tnąco wiercącej”
 2. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 5. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
 6. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym. Oferty wypełnione odręcznie nie będę podlegały ocenie.
 7. Wszystkie oświadczenia, zarówno Wykonawcy jak i ekspertów powinny zostać dołączone w oryginale.

 

 1. Termin składania ofert

 

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2016 godz. 12.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2016 w siedzibie Zamawiającego
 3. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby chcące brać udział w otwarciu proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 12 w siedzibie Zamawiającego na 10 minut przed planowanym terminem otwarcia.

 

 1. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

 

Nie przewiduje się zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

XV. Inne informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę, po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.
 3. Termin zawarcia umowy do 7 dni od dnia w którym zostanie wytypowany Wykonawca.

XVI.Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy