Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg na półautomatyczną piłę taśmową z rolotokiem

Kamień 02.05.2017r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.04.2017 dotyczącego dostawy półautomatycznej piły taśmowej z rolotokiem, w ramach realizacji projektu pn.”Poszerzenie oferty firmy Stanisław Rembisz – Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa KOBEX o innowacyjne hale hangarowe”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

PAX PHU Paweł Wachholc

ul. Słoneczny Sad 4J

72-002 Dołuje k. Szczecina

NIP:8522338185                                                                                                         

 

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu przetargowym firma PAX PHU Paweł Wachholc złożyła ofertę jako jedyna. Po analizie, Zamawiający uznał że oferta spełnia wszystkie warunki podane w ogłoszeniu i zdecydował się na udzielenie zamówienia.

 
 
 
 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

 

Typ: 1 Rozwój MŚP

Kamień 18.04.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Dane dotyczące Zamawiającego.

Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

NIP: 814-123-97-99

REGON: 690382330

Telefon: (15) 838 10 16

E-mail: biuro@kobexstal.pl

Strona internetowa: http://www.kobexstal.pl

 1. Informacje ogólne.
 1. Postępowanie przetargowe dotyczy dostawy półautomatycznej piły taśmowej z rolotokiem., w ramach realizacji projektu pn.”Poszerzenie oferty firmy Stanisław Rembisz – Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa KOBEX o innowacyjne hale hangarowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania  działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 kc, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja  ta  będzie  zawierać  co  najmniej:  datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
 5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 1. „Zamawiający” – FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
 2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
 3. „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
 4. „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
 5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
 6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
 1. Opis przedmiotu przetargu.

Półautomatyczna przecinarka taśmowa z rolotokiem

Parametry piły:

- Cyfrowy wskaźnik kąta gięcia

- Możliwość cięcia min fi 440 mm,

- Głowica skrętna prawo/lewo. Możliwość cięcia min +60 stopni i -60 stopni z dwóch stron

- Zmotoryzowany rolotok podawczo-odbiorczy

- Regulowana prędkość cięcia poprzez falownik

- Cyfrowe i automatyczne ustawienie kąta cięcia

- Chłodzenie taśmy mgłą olejową

- Osobny panel sterujący

- Imadło hydrauliczne, ustawiane automatycznie

Parametry rolotoku:

- Długość rolotoku podawczego- min 15 metrów

- Długość rolotoku odbiorczego- min 12 metrów

- Oba rolotoki powinny być zmotoryzowane

- Rolotok odbiorczy wyposażony w zmotoryzowany zderzak pomiarowy

- Zderzak pomiarowy ustawiany automatycznie

- Rolotoki sterowane z poziomu panelu sterujacego

Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 42630000-1

 

 

 1. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Rozpoczęcie - po zawarciu umowy, przy czym nie później niż 15.05.2017 r.
 2. Zakończenie – nie później niż do 22.09.2017 r. (potwierdzenie dostawy protokołem zdawczo-odbiorczym).

Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.

 1. Warunki wykonania zamówienia.
 1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności produkcyjnych (funkcjonalności) danego urządzenia.
 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
 3. Urządzenie o którym mowa, ma być fabrycznie nowe dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami, oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
 1. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
 2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 16 „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.” z dnia 07.03.2017 r.

 

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.
 1. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności będzie dokonywał oceny ofert, a następnie będzie badać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zbadania czy następny z wykonawców, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Na etapie składania ofert wykonawca jest zobowiązany do złożenia obok formularza oferty również oświadczeń o: braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
 1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie.
 2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik- tel. 602131001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
 3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa w dniu 25.04.2017 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, nie później niż do dnia 26.04.2017 r.
 4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.
 1. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych z wymogów.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny- oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
 • Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
 • Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
 • Adnotacja o treści: Oferta na piłę taśmową
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
 3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 5. Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi.
 1. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.04.2017 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi o godz. 10:30 w dniu 27.04.2017 r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje wykonawców o ilości złożonych ofert, firmach i  adresach wykonawców, a także w zakresie kryteriów wyboru  ofert. Oferenci  będą  mieć możliwość  zapoznania  się  z  treścią  złożonych  ofert,  z  zastrzeżeniem konieczności  zachowania  przepisów  dotyczących  ochrony  tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli wystąpi tego typu sytuacja.
 3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.

 1. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 

Nr

Opis kryterium

Waga

Sposób przyznania punktacji

Uwagi

1

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny za dostawę maszyny netto (K1)

60 %

Liczba punktów = ( najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena poda w badanej ofercie)*100*60 %

W przypadku podania ceny w euro Zamawiający przeliczy ją na PLN wg aktualnego kursu z dnia otwarcia ofert.

2

Oferowany okres gwarancji i rękojmi (K2)

10 %

Liczba punktów = (ilość lat gwarancji badanej oferty powyżej 1 roku / najwyższa ilość lat gwarancji zaproponowana spośród wszystkich ofert) *100*10 %

Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych latach nie krócej niż 1 rok i nie dłużej niż 5 lat.

3

Oferowany okres serwisowania (K3)

10 %

Liczba punktów = (ilość lat serwisowania badanej oferty powyżej 1 roku / najwyższa ilość lat serwisowania zaproponowana spośród wszystkich ofert) *100*10 %

Okres serwisowania należy podać w pełnych latach nie krócej niż 1 rok i nie dłużej niż 5 lat.

4

Oferowany okres wykonania (K4)

20 %

Liczba punktów = za każdy dzień skrócenia okresu realizacji względem przewidzianego (22.09.2017) będzie przysługiwał 1 pkt, przy czym nie więcej niż 20 pkt

Okres wykonania zadania ma być podany w pełnych dniach.

 

 1. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

P ( oferta końcowa ) = P(K1) + P(K2) + P(K3) + P(K4)

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
 2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 1.
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.
  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia, w tym na swojej stronie internetowej (http://www.kobexstal.pl) podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru.

lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
 2. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.
 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 1. Pozostałe warunki przetargu.
  1. Całość dokumentacji związana z niniejszym ogłoszeniem została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.kobexstal.pl/pl/dotacje.html
  2. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania w treści oferty warunków płatności, przy czym muszą one być zgodnie z wymienionymi poniżej warunkami:
   1. Zaliczka nie może być udzielona w wysokości wyższej niż 25 % ceny ofertowej.
   2. Zamawiający może uiścić zapłatę w wysokości do 70% wysokości wynagrodzenia na maksymalnie tydzień przed datą dostawy przedmiotu umowy.
   3. Pozostała część wynagrodzenia uiszczona zostanie w okresie od tygodnia do miesiąca po dacie podpisania protokołu odbioru.
   4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie korzystniejszych dla siebie warunków płatności niż określone w pkt 1-3, np. rozłożenie płatności na raty.
 2. Załączniki.

Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:

 1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.
 3. Wzór umowy.