Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg na przecinarkę plazmową II

 

 

Kamień 19.05.2017r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.05.2017 dotyczącego dostawy przecinarki plazmowej do blach, sterowanej CNC, w ramach realizacji projektu pn.”Poszerzenie oferty firmy Stanisław Rembisz – Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa KOBEX o innowacyjne hale hangarowe”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

STIGAL Marcin Stępień

Złotniki 19, 59-223 Krotoszyce

NIP: 6912002931, REGON: 020228294

                                                   

UZASADNIENIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę dostawy przecinarki plazmowej do blach, sterowanej CNC. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty złożone przez:

 

1. STIGAL Marcin Stępień

Złotniki 19, 59-223 Krotoszyce

NIP: 6912002931, REGON: 020228294

 

2. ZAKMET s.c.

Kościelniki Średnie 33, 59-820 Leśna

NIP: 6131574710, REGON: 360271020

 

3. ECKERT A.S.

Legnica 59-220, ul. Pawicka 4c

NIP: 6912116818, REGON: 390747679

 

Zgodnie z warunkami ogłoszonymi w zapytaniu ofertowym dokonano oceny ofert według wyznaczonych kryteriów.

 

1. Wszystkie oferty spełniły warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego.

2. Poszczególni Wykonawcy uzyskali następującą punktację według wagi:

 

L.p.

Nazwa firmy

Kryterium I

Kryterium II

Kryterium III

1.

STIGAL Marcin Stępień

80

6,6

10

2.

ZAKMET s.c.

53,6

6,6

10

3.

ECKERT A.S.

45,45

10

0

 

STIGAL Marcin Stępień – 96,6 na 100 %

ZAKMET s.c.- 70,2 na 100 %

ECKERT A.S.- 55,45 na 100 %

 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w Ogłoszeniu.

 

Opis sposobu obliczania punktów:

Kryterium I: Liczba punktów = (najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena podana w badanej ofercie)*100*80 %

Kryterium II: Liczba punktów = (ilość lat gwarancji badanej oferty powyżej 1 roku / najwyższa ilość lat gwarancji zaproponowana spośród wszystkich ofert) *100*10 %

Kryterium III: Liczba punktów = za każdy dzień skrócenia okresu realizacji (względem przewidzianych 110 dni od dnia podpisania umowy). będzie przysługiwał 1 pkt, przy czym nie więcej niż 20 pkt = 10% wagi.

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

 

Typ: 1 Rozwój MŚP

Kamień 08.05.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Dane dotyczące Zamawiającego.

Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

NIP: 814-123-97-99

REGON: 690382330

Telefon: (15) 838 10 16

E-mail: biuro@kobexstal.pl

Strona internetowa: http://www.kobexstal.pl

 1. Informacje ogólne.
 1. Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu i dostawy przecinarki plazmowej do blach, sterowanej CNC, w ramach realizacji projektu pn. ”Poszerzenie oferty firmy Stanisław Rembisz – Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa KOBEX o innowacyjne hale hangarowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania  1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 kc, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja  ta  będzie  zawierać  co  najmniej:  datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
 5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 1. „Zamawiający” – FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
 2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
 3. „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
 4. „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
 5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
 6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
 1. Opis przedmiotu przetargu.

Przedmiotem postępowania jest dostarczenie do siedziby formy KOBEX, stołowej przecinarki plazmowej sterowanej CNC, dwuportalowej ze stołem o powierzchni roboczej min. 12m x 2,5m- dla obu portali. Układ napędowy w 3 osiach, wymagana możliwość przecinania blachy o grubości  min 30 mm.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy obejmuje również udzielenie gwarancji i rękojmi zgodnie z złożoną ofertą.

 

Wyposażenie portalu nr 1:

- Układ sterowania CNC

- Suport plazmowo-tlenowy, w skład którego wchodzą: Palnik plazmowy i tlenowy z automatyczną zapalarką, konsola automatyczna i sewonapęd osi Z. Prędkość robocza suportu- pow. 320 mm na s.

- Dynamiczny system detekcji materiału

- Agregat plazmowy z zakresem prądowym min 250 A-

- System sterowania odciągami pyłów z miejsca cięcia- system sekcyjny.

- Podwójny system przebijania materiału.

- Układ antykolizyjny

- Ekran UV- automatyczny

 

Wyposażenie portalu nr 2

- Układ sterowania CNC

- Suport plazmowo-, w skład którego wchodzą: Palnik plazmowy, sewonapęd osi Z. Prędkość robocza suportu- pow. 320 mm na s.

- Dynamiczny system detekcji materiału

- Agregat plazmowy z zakresem prądowym min 160 A w klasie STANDARD.

- System sterowania odciągami pyłów z miejsca cięcia- system sekcyjny.

- Podwójny system przebijania materiału.

- Układ antykolizyjny

- Ekran UV- automatyczny

 

Pozostałe parametry maszyny:

- Stół sekcyjny z możliwością programowania otwierania i zamykania poszczególnych sekcji z poziomu sterownika.

- Automatyczna osłona przeciwiskrowa

- Możliwość precyzyjnego trasowania i punktowania (regulowana głębokość znakowania)

- Zabezpieczenie układu jezdnego portali przed upadającymi detalami (w trakcie załadunku lub rozładunku)

- Oprogramowanie do automatycznego nestingu, kosztorysowania i bazą arkuszy odpadowych.

- Sterowanie bezprzewodowe

- Maszyna powinna mieć możliwość przecinania blachy min 30mm

- Dokładność cięcia portali: +/- 0,05mm

 

 1. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: CPV 42611000-2

 

 1. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 1. Rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy.
 2. Zakończenie – nie później niż 110 dni od dnia zawarcia umowy (potwierdzenie dostawy protokołem zdawczo-odbiorczym).
 1. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.

 

 1. Warunki wykonania zamówienia.
 1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności produkcyjnych (funkcjonalności) danego urządzenia.
 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
 3. Urządzenie o którym mowa, ma być fabrycznie nowe dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami, oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
 1. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
 2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 16 „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.” z dnia 07.03.2017 r.
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

 

 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.
 1. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności będzie dokonywał oceny ofert, a następnie będzie badać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zbadania czy następny z wykonawców, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Na etapie składania ofert wykonawca jest zobowiązany do złożenia obok formularza oferty również oświadczeń o: braku podstaw do wykluczenia oraz posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
 1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie.
 2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik- tel. 602131001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
 3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa w dniu 15.05.2017 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, nie później niż do dnia 16.05.2017 r.
 4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych z wymogów.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny- oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
 • Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
 • Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
 • Adnotacja o treści: Oferta na przecinarkę plazmową
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
 3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 5. Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi.
 1. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.05.2017r. do godz. 12:00.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi o godz. 12:30 w dniu 17.05.2017r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje wykonawców o ilości złożonych ofert, firmach i  adresach wykonawców, a także w zakresie kryteriów wyboru  ofert. Oferenci  będą  mieć możliwość  zapoznania  się  z  treścią  złożonych  ofert,  z  zastrzeżeniem konieczności  zachowania  przepisów  dotyczących  ochrony  tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli wystąpi tego typu sytuacja.
 3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.

 

 1. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 

Nr

Opis kryterium

Waga

Sposób przyznania punktacji

Uwagi

1

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny za dostawę maszyny netto (K1)

80 %

Liczba punktów = ( najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena poda w badanej ofercie)*100*80 %

W przypadku podania ceny w euro Zamawiający przeliczy ją na PLN wg aktualnego kursu z dnia otwarcia ofert.

2

Oferowany okres gwarancji i rękojmi (K2)

10 %

Liczba punktów = (ilość lat gwarancji badanej oferty powyżej 1 roku / najwyższa ilość lat gwarancji zaproponowana spośród wszystkich ofert) *100*10 %

Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych latach nie krócej niż 1 rok i nie dłużej niż 5 lat.

3

Oferowany okres wykonania (K4)

10 %

Liczba punktów = za każdy dzień skrócenia okresu realizacji (względem przewidzianych 110 dni od dnia podpisania umowy). będzie przysługiwał 1 pkt, przy czym nie więcej niż 20 pkt

Okres wykonania zadania ma być podany w pełnych dniach.

 

 1. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

P ( oferta końcowa ) = P(K1) + P(K2) + P(K3)

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
 2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 1.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.
  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia, w tym na swojej stronie internetowej (http://www.kobexstal.pl) podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru.

lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
 2. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.
 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. Pozostałe warunki przetargu.
  1. Całość dokumentacji związana z niniejszym ogłoszeniem została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.kobexstal.pl/pl/dotacje.html
  2. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania w treści oferty warunków płatności, przy czym muszą one być zgodnie z wymienionymi poniżej warunkami:
   1. Zaliczka nie może być udzielona w wysokości wyższej niż 25 % ceny ofertowej.
   2. Zamawiający może uiścić zapłatę w wysokości do 70% wysokości wynagrodzenia na maksymalnie tydzień przed datą dostawy przedmiotu umowy.
   3. Pozostała część wynagrodzenia uiszczona zostanie w okresie od tygodnia do miesiąca po dacie podpisania protokołu odbioru.
   4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie korzystniejszych dla siebie warunków płatności niż określone w pkt 1-3, np. rozłożenie płatności na raty.

 

 1. Załączniki.
  1. Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:
   1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
   2. Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia.
   3. Wzór umowy.