Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg na prace badawcze

 

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Prace B+R

 

                                                                                  Kamień, 21.05.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego na przeprowadzenie analiz, obliczeń oraz badań doświadczalnych w ramach realizowanych badań przemysłowych mających na celu wprowadzenie do oferty nowych produktów w wyniku realizacji projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie profili giętych na zimno stosowanych w konstrukcjach hangarów lotniczych”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

W wyniku wskazanego powyżej postepowania wybrano ofertę Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Prace B+R

Kamień, 13.04.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Dane dotyczące Zamawiającego.

Nazwa: FPUH KOBEX Stanisław Rembisz

Siedziba: 36-053 Kamień, ul. Duble 71

NIP: 814-123-97-99

REGON: 690382330

Telefon: (15) 838 10 16

E-mail: biuro@kobexstal.pl

Strona internetowa: http://www.kobexstal.pl

 1. Informacje ogólne.
 1. Postępowanie przetargowe dotyczy przeprowadzenia analiz, obliczeń oraz badań doświadczalnych w ramach realizowanych badań przemysłowych mających na celu wprowadzenie do oferty nowych produktów w wyniku realizacji projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie profili giętych na zimno stosowanych w konstrukcjach hangarów lotniczych”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 kc, zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o niej zostanie przekazana zgodnie z przyjęta formą upublicznienia. Informacja  ta  będzie  zawierać  co  najmniej:  datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Termin składania ofert ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
 5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 1. „Zamawiający” – FPUH KOBEX Stanisław Rembisz
 2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
 3. „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
 4. „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).
 5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia.
 6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
 7.  „Podsystem konstrukcji” – element lub grupa elementów pełniących określoną rolę
  w konstrukcji
 8. „Podzespół konstrukcyjny” – węzeł lub grupa elementów tworzących płaski układ konstrukcyjny
 9. „Fragment konstrukcji” – grupa elementów tworząca przestrzenny układ konstrukcyjny
 1. Opis przedmiotu Zamówienia.
 1. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie analiz, obliczeń oraz badań doświadczalnych w zakresie niezbędnym do bezpiecznego określenia nośności i stateczności systemu konstrukcji hangarów, w ramach realizowanych badań przemysłowych dotyczących opracowania nowych typów profili giętych na zimno stosowanych w konstrukcjach ramowych hangarów lotniczych przy następujących założeniach:
 • grubość blachy z jakiej wykonany jest element nie przekracza 4 mm,
 • profile są wykorzystywane jako główne elementy konstrukcyjne oraz elementy obudowy ścian w konstrukcjach hangarów lotniczych,
 • rozpiętość hali/hangaru wynosi co najmniej 12 m.

Wyżej wymienione elementy opracowane będą przy zastosowaniu następujących metod badawczych:

 • analizy dostępnej literatury, norm branżowych, publikacji naukowych,
 • badań doświadczalnych zaplanowanych i przeprowadzonych z wykorzystaniem teorii planowania eksperymentu,
 • analizy obliczeniowej, w tym: obliczeń statyczno–wytrzymałościowych, procedur i kryteriów optymalizacyjnych,

Zakres i czas trwania prac:

 1. Zadanie Badawcze nr 1 - Przeprowadzenie badań eksperymentalnych i analiz obliczeniowych mających na celu określenie właściwości innowacyjnego profilu giętego na zimno opracowanego przez Zespół Wnioskodawcy, jego zachowania się w podzespołach konstrukcyjnych w warunkach laboratoryjnych. Badaniu podlegać będą elementy konstrukcyjne, węzły i połączenia w skali naturalnej konstrukcji, w ilości niezbędnej do rzetelnego określenia badanych właściwości.
  Przewidywane efekty:
  - Potwierdzenie zakładanych właściwości przekrojów badanych profili oraz ich przewagi nad standardowymi rozwiązaniami, lub wskazanie niezbędnych modyfikacji ich geometrii w celu osiągnięcia takiej przewagi.
  - Potwierdzenie prawidłowości wyników uzyskanych za pomocą obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz analiz numerycznych.
  - Dostarczenie niezbędnych danych do walidacji modeli numerycznych oraz do opracowania procedur i katalogów projektowych.
   W skład Zadania Badawczego nr 1 wchodzą:
 1. Badanie 1 – Przegląd literatury, analiza i obliczenia mające na celu weryfikację założeń do projektu B+R przyjętych przez Zespół Wnioskodawcy.

Przewidywany czas trwania: 4 miesiące.

 1. Badanie 2 – Badania doświadczalne pojedynczych, wyizolowanych z konstrukcji elementów o opracowanym przekroju giętym na zimno, stanowiących podsystemy konstrukcji hali/hangaru. Zadanie obejmuje wykonanie i transport próbek do badań, wykonanie urządzeń i elementów pomocniczych służących do stabilizacji próbek do badań, transport urządzeń i elementów pomocniczych, koszty wykorzystania sprzętu i aparatury pomiarowo-badawczej, koszty montażu stanowiska badawczego, oprzyrządowanie stanowiska badawczego.

Przewidywany czas trwania: 4 miesiące

 1. Badanie 3 - Badania doświadczalne fragmentów konstrukcji hali/hangaru w skład których wchodzą kształtowniki wykonane z opracowanego typu przekroju giętego na zimno. Zadanie obejmuje wykonanie elementów i fragmentów hali do badań weryfikacyjnych, transport wykonanych elementów, wykonanie urządzeń i elementów pomocniczych służących do stabilizacji fragmentów hali, transport urządzeń i elementów pomocniczych, koszty wykorzystania sprzętu i aparatury pomiarowo-badawczej, koszty montażu stanowiska badawczego, oprzyrządowanie stanowiska badawczego.

Przewidywany czas trwania: 5 miesięcy.

 1. Badanie 4 - Weryfikacyjne badania doświadczalne fragmentów konstrukcji hali/hangaru lotniczego. Zadanie obejmuje wykonanie elementów i fragmentów hali do badań weryfikacyjnych, transport wykonanych elementów, wykonanie urządzeń i elementów pomocniczych służących do stabilizacji fragmentów hali, transport urządzeń i elementów pomocniczych, koszty wykorzystania sprzętu i aparatury pomiarowo-badawczej, koszty montażu stanowiska badawczego, oprzyrządowanie stanowiska badawczego.

Przewidywany czas trwania: 7 miesięcy.

 1. Zadanie Badawcze nr 2 - Przeprowadzenie badań eksperymentalnych i analiz obliczeniowych odnoszących się do całości konstrukcji i weryfikujących stateczność i nośność systemu hal/hangarów wykonanych z profilu opracowanego na podstawie prac badawczo rozwojowych B+R. Zadanie obejmuje wykonanie elementów i  rozbudowanych fragmentów hali do badań doświadczalnych, transport wykonanych elementów, wykonanie urządzeń i elementów pomocniczych służących do stabilizacji fragmentów hali, transport urządzeń i elementów pomocniczych, koszty wykorzystania sprzętu i aparatury pomiarowo-badawczej, koszty montażu stanowiska badawczego, oprzyrządowanie stanowiska badawczego. Badaniu podlegać będą co najmniej rozbudowane fragmenty konstrukcji w skali naturalnej, w ilości niezbędnej do rzetelnego określenia badanych właściwości.
  Przewidywane efekty:
  - Potwierdzenie możliwości bezpiecznego stosowania badanych konstrukcji hal/hangarów zgodnie z ich przeznaczeniem.
   Przewidywany czas trwania: 2 miesiące.
 2. Zadanie Badawcze nr 3 - Zakończenie badań doświadczalnych i symulacji numerycznych. Opracowanie procedur i katalogów projektowych w zakresie niezbędnym do określenia nośności i stateczności elementów konstrukcyjnych hangarów będących przedmiotem prowadzonych prac badawczych. Zadanie obejmuje wykorzystanie sprzętu i aparatury pomiarowo-badawczej, koszty montażu stanowiska badawczego, oprzyrządowanie stanowiska badawczego.
  Przewidywane efekty:
  - Opracowanie procedur obliczeniowych pozwalających bezpiecznie określać nośność i stateczność konstrukcji hal/hangarów wykonanych z opracowanego profilu,
  - Stworzenie katalogów projektowych zawierających podstawowe parametry typoszeregu opracowanych profili.

Przewidywany czas trwania: 2 miesiące.

 

Precyzyjny zakres planowanych badań oraz czas ich realizacji powinien z

 1. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia: 71241000-9.
 1. Termin i miejsce realizacji przedmiotu Zamówienia.
 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania materiałów:
 1. Zadanie Badawcze nr 1:
 1. Rozpoczęcie – z dniem przekazania materiałów do analiz i obliczeń (przewidywany termin: maj 2018 r.).
 2. Zakończenie – do 20 miesięcy od dnia przekazania materiałów do analiz i obliczeń.
 1. Zadania Badawcze nr 2:
 1. Rozpoczęcie – z dniem przekazania materiałów do analiz i obliczeń (przewidywany termin: styczeń 2020 r.).
 2. Zakończenie – do 2 miesięcy od dnia przekazania materiałów do analiz i obliczeń.
 1. Zadanie Badawcze nr 3:
 1. Rozpoczęcie – z dniem przekazania materiałów do analiz i obliczeń (przewidywany termin: marzec 2020 r.).
 2. Zakończenie – do 2 miesięcy
 3.  od dnia przekazania materiałów do analiz i obliczeń.
 1. Termin zakończenia całości Zamówienia, jak również cząstkowe terminy w ramach jego realizacji mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach na wniosek lub za zgodą Zamawiającego, co zostanie odzwierciedlone w aneksie do umowy.
 1. Warunki wykonania Zamówienia.
 1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, posiadania odpowiedniego wyposażenia i personelu.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, przyjętymi w nauce zasadami obliczeń i analiz statystycznych, a także z należytą starannością.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przeprowadzonych prac analitycznych i badawczych oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 1. Posiadają status jednostki naukowej o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87 z późn. zm.) o przyznanej kategorii A lub A+ lub B.
 2. Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
 1. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
 2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 16 „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych” z dnia 07.03.2017 r.
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zamówienia polegającą na przeprowadzeniu co najmniej 2 działań o podobnym zakresie do określonego w Zamówieniu w tej samej lub zbliżonej branży.
 2. Posiadają odpowiednio wykwalifikowany personel w liczbie co najmniej:
 1. Dwóch osób ze stopniem naukowym co najmniej doktor inżynier lub wyższym, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:
 • Posiada minimum 2 - letnie doświadczenie w planowaniu lub przeprowadzaniu prac badawczo - naukowych, w tym uczestnictwie w realizacji zadań, o których mowa w ppkt 3 lub podobnych do nich w aspekcie zakresu i branży.
 • Jest autorem lub współautorem co najmniej 5 publikacji naukowych o tematyce związanej z konstrukcjami metalowymi  w czasopismach naukowych, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty w czasopismach naukowych znajdujących się zgodnie ze stanem na dzień ich publikacji w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub podręczników/monografii w powyżej wymienionej tematyce.
 1. Dwóch osób z tytułem zawodowym co najmniej magister inżynier.
 2. Czterech osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie.
 1. Dysponują infrastrukturą badawczą niezbędną do przeprowadzenia badań doświadczalnych elementów konstrukcyjnych w skali rzeczywistej obejmującą co najmniej:
 1. Podłogę siłową o minimalnych wymiarach  7 m (szerokość) x 20 m (długość).
 2. 2 siłowniki z maksymalnym obciążeniem co najmniej 500 kN do symulacji obciążenia pionowego/poziomego oraz min. 1 siłownik z  obciążeniem minimum 10 kN do symulacji obciążenia pionowego/poziomego.
 3. Niezbędne urządzenia pomiarowe (takie jak: indukcyjne czujniki przemieszczeń, tensometry, inklinometry) oraz sprzęt i oprogramowanie rejestrujące wyniki pomiarów.
 1. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.
 1. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia, Wykonawca składa następujące oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia:
 1. Oświadczenie o posiadaniu statusu jednostki naukowej, o której mowa w cz. VI pkt 1 ppkt 1 Ogłoszenia wraz ze wskazaniem przyznanej kategorii.
 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których mowa w cz. VI pkt 1 ppkt 2 Ogłoszenia.
 3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu Zamówienia wraz z wykazem przeprowadzonych działań i opublikowanych opracowań, o których mowa w cz. VI pkt 1 ppkt 3 Ogłoszenia.
 4. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednio wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu Zamówienia wraz z wykazem przeprowadzonych działań i wykazem publikacji, o których mowa w w cz. VI pkt 1 ppkt 4 lit. a) Ogłoszenia.
 5. Oświadczenie o dysponowaniu infrastrukturą badawczą, niezbędną do realizacji założeń projektu badawczego co najmniej w zakresie określonym wymaganiami Zamawiającego zawartymi w cz. VI pkt 5 Ogłoszenia.
 1. W przypadku jeśli złożone przez Zamawiającego dokumenty budzą wątpliwości co do potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI Ogłoszenia, Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do udzielenia niezbędnych wyjaśnień, a także przekazania dokumentów je potwierdzających. Brak odpowiedzi na ww. wezwanie we wskazanym terminie spowoduje przeprowadzenie oceny złożonej oferty na podstawie posiadanych dokumentów.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
 1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub elektronicznie.
 2. Osoba do kontaktu: p. Rafał Wąsik- tel. 602131001, mail: r.wasik@kobexstal.pl
 3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego przetargu upływa w dniu 14.05.2018 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, nie później niż do dnia 15.05.2018 r.
 4. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia.
 1. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:
 1. Formularza ofertowego zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do Ogłoszenia.
 2. Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zawierającego co najmniej następujące informacje dotyczące realizacji każdego z poszczególnych zadań:
  - ilość i kwalifikacje przydzielonych pracowników,
  - rodzaj wykorzystywanej aparatury i sprzętu,
  - zakładana ilość, rodzaj oraz gabaryty i masę próbek,
  - schemat stanowisk badawczych,
  - przewidywany czas realizacji,
  - syntetyczny opis zaplanowanych prac.
 3. Oświadczeń, o których mowa w cz. VII pkt 1 Ogłoszenia zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2  do Ogłoszenia.
 4. Zaparafowanego wzoru umowy zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do Ogłoszenia.
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
 • Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
 • Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
 • Adnotacja o treści: Oferta na przeprowadzenie analiz, obliczeń oraz badań doświadczalnych w ramach realizowanych badań przemysłowych
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
 3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 5. Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi.
 1. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.05.2018 r. do godz. 12:00.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi o godz. 12:30 w dniu 17.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje wykonawców o ilości złożonych ofert, firmach i  adresach wykonawców, a także w zakresie kryteriów wyboru  ofert. Oferenci  będą  mieć możliwość  zapoznania  się  z  treścią  złożonych  ofert,  z  zastrzeżeniem konieczności  zachowania  przepisów  dotyczących  ochrony  tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli wystąpi tego typu sytuacja.
 3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych lub euro.

 1. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 

Nr

Opis kryterium

Waga

Sposób przyznania punktacji

Uwagi

1

Wysokość proponowanej przez Wykonawcę ceny za wykonanie przedmiotu Zamówienia (K1)

50 %

Liczba punktów = (najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena podana w badanej ofercie)*100*50 %

W przypadku podania ceny w euro Zamawiający przeliczy ją na PLN wg aktualnego kursu z dnia otwarcia ofert.

2

Posiadana niezbędna

wiedza i doświadczenie

(K2)

15 %

Liczba punktów = za każde dodatkowe działanie ponad minimalny wymagany poziom, o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt 3 Ogłoszenia) będzie przysługiwało 5 pkt, przy czym nie więcej niż 15 pkt

Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa

w cz. VII pkt 1 ppkt 3 Ogłoszenia

3

Posiadany odpowiednio wykwalifikowany personel (K3)

15 %

Liczba punktów = za każdą dodatkową osobę ponad minimalny wymagany poziom, o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt 4 lit. a) Ogłoszenia będzie przysługiwało 5 pkt, przy czym nie więcej niż 15 pkt

Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa

w cz. VII pkt 1 ppkt 4 Ogłoszenia

4

Liczba publikacji naukowych

(K4)

20 %

Liczba punktów = za każdą dodatkową publikację ponad minimalny wymagany poziom, o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt 4 lit. a) Ogłoszenia (10 publikacji) będzie przysługiwał 1 pkt, przy czym nie więcej niż 20 pkt

Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa

w cz. VII pkt 1 ppkt 4 Ogłoszenia

 1. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:

P (oferta końcowa) = K1 + K2 + K3 + K4

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
 2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 1 i 2.
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.
  1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami ogłoszenia, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętym sposobem upublicznienia, w tym na swojej stronie internetowej (http://www.kobexstal.pl) podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który złożył ofertę.
  3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.
  4. W uzasadnionych przypadkach, gdy zaplanowany w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zakres badań doświadczalnych budzi wątpliwości co do wiarygodności i miarodajności otrzymanych wyników, Zamawiający ma prawo niezatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
  5. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym wykonawcą w kolejności, po zbadaniu czy nie podlega on wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zapis ten stosuje się odpowiednio w przypadku niedostarczenia lub niezatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

 

 1. Załączniki.
  1. Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:
   1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
   2. Oświadczenia
   3. Wzór umowy.