Skonfiguruj hale w 30 sek i poznaj koszt budowyKLIKNIJ TERAZ

 

Przetarg kabina lakiernicza

                                                                         

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”.

Kamień, 28.12.2018

 

Uzupełnia się o informację w zakresie adresu mailowego, na jaki mają być kierowane ewentualne zapytania dot. niniejszego zamówienia.
Adres mail: r.wasik@kobexstal.pl

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie przetargowe dotyczy dostawy i montażu kabiny lakierniczej z oprzyrządowaniem (kuchnia lakiernicza, myjnia do pistoletów lakierniczych, destylarka, system aplikacji: urządzenia mieszające, pompa płucząca, pistolety ręczne, zbiornik na utwardzacz) w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania POIR.03.02.01
Uwaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków postępowania przetargowego znajduje się w załączniku do ogłoszenia "Zapytanie ofertowe".

 

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć (osobiście, listownie, lub za pośrednictwem kuriera) w siedzibie Zamawiającego do dnia 31.01.2019 r. do godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, dnia 31.01.2019 r. o godz. 12:30.

Ponadto:
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, lecz w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
• Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
• Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
• Adnotacja o treści: Oferta na lakiernię
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
5. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
7. Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi.
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Wąsik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602131001
 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Cel zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż kabiny lakierniczej z oprzyrządowaniem (kuchnia lakiernicza, myjnia do pistoletów lakierniczych, destylarka, system aplikacji: urządzenia mieszające, pompa płucząca, pistolety ręczne, zbiornik na utwardzacz) do siedziby Zamawiającego o minimalnych parametrach i funkcjach (podane wartości należy traktować jako minimalne, chyba że inaczej zastrzeżono) wymienionych poniżej
 

Przedmiot zamówienia

 

Kabina lakiernicza:
a) Wymiary wewnętrzne co najmniej: 16 m x 4 m x 4 m.
b) Brama wjazdowa i wyjazdowa o wymiarach co najmniej: 3500 mm x 4000 mm (h).
c) Drzwi serwisowe: 2 szt
d) Generatory (2 szt.) z silnikami min. 2 x 15 kW
e) Odciąg powietrza dolny.
f) Podłoże okratowane pod transport szynowy.
g) Oświetlenie w panelach sufitowych i bocznych.
h) Oświetlenie awaryjne w przeszklonym panelu ściennym i oznakowanie wyjścia awaryjnego.
i) Falowniki.
j) Ekonomiczny tryb pracy.
k) Prędkość opadu powietrza co najmniej 0,35 m/s.
l) Sekcja filtracyjna z węglem aktywnym.
m) Palnik gazowy (2 szt.) o mocy jednego palnika z silnikami min 2 x 15 kW
n) Rekuperator umożliwiający odzysk ciepła co najmniej do 55 % - 2 szt
o) System sterowania z elektronicznym, dotykowym panelem PLC - 1szt
p) Folia 4-warstwowa do kabiny lakierniczej zabezpieczająca kabinę

Kuchnia lakiernicza:
a) Wymiary wewnętrzne min: 3 m x 6 m x 3,3 m.
b) Oświetlenie LED sufitowe.
c) Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe – 1 szt
d) System antypanic w skrzydle drzwi wejściowych.
e) 4 szt. wentylatorów z silnikami elektrycznymi, min. wydajność– 1800 m3/h (2 wentylatory wyciągowe i 2 wentylatory nadmuchowe),
f) Instalacja kanałów wentylacyjnych wyniesionych ponad dach.
g) Instalacja sprężonego powietrza z filtrami dostosowana dla danej aplikacji.
h) Urządzenie gaśnicze o masie środka gaśniczego min. 6 kg i temperaturze uruchomienia + 68 C (samoczynne urządzenie gaśnicze przeznaczone do gaszenia łatwopalnych cieczy, gazów oraz urządzeń w pomieszczeniach zamkniętych do wyposażenia kuchni lakierniczej) – 2 szt
i) Stół lakierniczy z wyciągiem oparów.
j) Szafka lakiernicza dla kadry lakierniczej

Myjnia do pistoletów lakierniczych z:
a) funkcją automatycznego i ręcznego mycia pistoletów rozpuszczalnikami konwencjonalnymi oraz do ręcznego mycia pistoletów do baz wodnych
b) wyposażeniem w system filtracyjny i flokulacyjny umożliwiający ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody
c) możliwością jednoczesnego mycia trzech pistoletów lakierniczych
d) systemem mycia wstępnego „zabrudzonym” rozpuszczalnikiem pozwalającym na zaoszczędzenie czystego rozpuszczalnika.

Destylarka:
a) Pojemność: co najmniej 12 l.
b) Funkcja oddzielenia zanieczyszczeń (żywice, farby, pigmenty, atrament, olej, smar) od pierwotnego rozpuszczalnika, który po przeprowadzeniu uzdatniania i przelaniu do zbiornika, może być ponownie wykorzystany.
c) Zabezpieczenie przed możliwością eksplozji.
d) Zdolność do pracy jako niezależnego urządzenia lub w zestawie z myjką do pistoletów.

System aplikacji do metody natrysku średniociśnieniowego
a) Urządzenie mieszające (1 szt):
• miesza farbę z utwardzaczem
• bezpośredni wtrysk,
• automatyczne mieszanie i płukanie,
• alarm konieczności prewencyjnej konserwacji,
• stała kontrola procesu dozowania,
• alarm niskiej zawartości beczki,
• zestaw kontroli proporcji mieszania z pojemnikami testowymi,
• szeroki zakres proporcji mieszania od 5 % do 160 %,
• mikro natężenie przepływu minimum 10 cm3,
• dodatkowa pompa płucząca do rozpuszczalnika, który wykorzystywany jest do przemywania/płukania/ całego układu i bloku zaworowego urządzenia mieszającego.
• zasilanie co najmniej 2 pistoletów natryskowych zawsze świeżą mieszanką farby z utwardzaczem,
• technologia elektroniczna umożliwiająca pełną kontrolę zużycia produktu i LZO,
• zawierająca możliwość ustawiania proporcji mieszania farby/bazy/ z utwardzaczem oraz czasu żywotności mieszanki farby z utwardzaczem – jego zakończenie ma być sygnalizowane sygnałem dźwiękowym,
b) Pistolet ręczny z regulacją strumienia z możliwością nakładania wszystkich farb i lakierów wraz z wężami (produktowym i powietrznym), każdy o długości co najmniej 7,5 m.
c) Pistolet manualny do hydrodynamicznego natrysku gruntów i farb antykorozyjnych z 4-palcowym spustem do natrysku ciężkich wyrobów lakierowych i żywic oraz dwustronną
d) Zbiornik o poj. co najmniej 40 l na utwardzacz z pochłaniaczem wilgoci i wężem

 

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy, przy czym nie później niż do 14.02.2019 r.
2) Zakończenie – nie później niż do 31.05.2019 r. (potwierdzenie dostawy protokołem zdawczo-odbiorczym).
Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
 

Załączniki

 

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych, sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności produkcyjnych (funkcjonalności) danego urządzenia.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
3. Urządzenie stanowiące przedmiot postępowania mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami, oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.
 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest do złożenia obok formularza oferty również oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

1 Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny za dostawę maszyny netto (K1), Waga: 80 %
Sposób przyznania punktacji: Liczba punktów = ( najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena poda w badanej ofercie)*100*80%
W przypadku podania ceny w euro Zamawiający przeliczy ją na PLN wg aktualnego kursu z dnia otwarcia ofert.

2 Oferowany okres gwarancji i rękojmi (K2), Waga: 15 %
Sposób przyznania punktacji: Liczba punktów = 15 (każdy rok to 3 pkt)
Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych latach. W przypadku okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat, liczba punktów będzie liczona w maksymalnej wysokości jak dla 5 lat.

3 Oferowany okres wykonania (K3) Waga: 5 %
Sposób przyznania punktacji: Liczba punktów = za każdy tydzień skrócenia okresu realizacji względem przewidzianego (31.05.2019 r.) będzie przysługiwał 1 pkt, przy czym nie więcej niż 5 pkt
Okres wykonania zadania ma być podany w pełnych tygodniach.

II. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę oferty:
P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K3)

III. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
IV. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 2.
 

Wykluczenia

Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
a) Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
b) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 3 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 r. przez co rozumie się:
• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA KOBEX STANISŁAW REMBISZ

Adres

36-053 Duble

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

(15) 838 10 16

NIP

8141239799

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów przez firmę KOBEX poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Numer projektu

POIR.03.02.01-18-0009/18-00